• English
  • Thai
Home arrow ปัญหากฏหมายarrow สืบค้นคำถามคำตอบarrow การฟ้องหย่าสามีชาวต่างชาติ โดยขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในการฟ้องหรือต่อสู้คดี
หัวข้อ การฟ้องหย่าสามีชาวต่างชาติ โดยขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในการฟ้องหรือต่อสู้คดี   (มีผู้อ่านแล้ว 2449 ครั้ง)
        ดิฉันจะฟ้องหย่าสามีค่ะ และจะขอแบ่งทรัพย์สิน แต่ตอนนี้ เนื่องจากเลิกกันไปแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนหย่า รวมกับตอนนี้ดิฉันเป็นแม่บ้านเลยไม่มีเงินพอที่จะไปเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะ จึงอยากสอบถามว่า สามารถขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลได้ไหมค่ะ ขอบคุณค่ะ
« ถาม   21 พฤศจิกายน 2555  คาดว่าจะตอบเสร็จ -  »

        ข้อเท็จจริงได้ความว่า คุณต้องการฟ้องหย่าสามีและขอแบ่งทรัพย์สิน แต่ปัจจุบันคุณเป็นแม่บ้านไม่มีรายได้พอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาล คุณสามารถขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลได้หรือไม่ นั้น
               สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ ขอเรียนให้ทราบว่า การฟ้องหย่าและขอแบ่งสินสมรส  คุณต้องยื่นฟ้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลและในการยื่นคำฟ้องหรือคำร้องตลอดจนการดำเนินกระบวนพิจารณาใดๆในคดีครอบครัวเพื่อเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูหรือค่าเลี้ยงชีพให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าขึ้นศาลและค่าฤชาธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ ส่วนเรื่องการขอแบ่งสินสมรสนั้นจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลตามทุนทรัพย์ (ร้อยละ ๒ บาท)
               แต่อย่างไรก็ตาม คุณมีสิทธิขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในการฟ้องหรือต่อสู่คดีได้ โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องคือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา  ๑๕๕ บัญญัติว่า “คู่ความซึ่งไม่สามารถเสียค่าธรรมเนียมศาลอาจยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในการฟ้องหรือต่อสู้คดีในศาลชั้นต้นหรือชั้นอุทธรณ์หรือชั้นฎีกาตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๕๖ และมาตรา ๑๕๖/๑”    
               มาตรา ๑๕๖ บัญญัติว่า “ผู้ใดมีความจำนงจะขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในการฟ้องหรือต่อสู้คดี ให้ยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นที่จะฟ้องหรือได้ฟ้องคดีไว้นั้นพร้อมกับคำฟ้อง คำฟ้องอุทธรณ์ คำฟ้องฎีกา คำร้องสอด หรือคำให้การ แล้วแต่กรณี แต่ถ้าบุคคลนั้นตกเป็นผู้ไม่สามารถเสียค่าธรรมเนียมศาลในภายหลัง จะยื่นคำร้องในเวลาใด ๆ ก็ได้
               การยื่นคำร้องตามวรรคหนึ่ง  ผู้ร้องอาจเสนอพยานหลักฐานไปพร้อมคำร้องและหากศาลเห็นสมควรไต่สวนพยานหลักฐานเพิ่มเติมก็ให้ดำเนินการไต่สวนโดยเร็วเท่าที่จำเป็น ทั้งนี้ ศาลจะมีคำสั่งให้งดการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีนั้นไว้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเป็นการชั่วคราวจนกว่าการพิจารณาสั่งคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะถึงที่สุดก็ได้ตามที่ศาลเห็นสมควร”
               มาตรา ๑๕๖/๑ บัญญัติว่า “เมื่อศาลพิจารณาคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลเสร็จแล้วให้ศาลมีคำสั่งโดยเร็ว โดยศาลจะมีคำสั่งอนุญาตทั้งหมดหรือแต่เฉพาะบางส่วน หรือยกคำร้องนั้นเสียก็ได้
               ห้ามมิให้ศาลอนุญาตตามคำร้องเช่นว่านั้น เว้นแต่จะเป็นที่เชื่อได้ว่าผู้ร้องไม่มีทรัพย์สินพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากผู้ร้องไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรเมื่อพิจารณาถึงสถานะของผู้ร้อง และในกรณีผู้ร้องเป็นโจทก์หรือผู้อุทธรณ์หรือฎีกา การฟ้องร้องหรืออุทธรณ์หรือฎีกานั้นมีเหตุผลอันสมควรด้วย
               เมื่อคู่ความคนใดได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในการฟ้องหรือต่อสู้คดีในศาลชั้นต้น แล้วยื่นคำร้องเช่นว่านั้นในชั้นอุทธรณ์หรือฎีกา แล้วแต่กรณีอีก ให้ถือว่าคู่ความนั้นยังคงไม่มีทรัพย์สินพอจะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลแล้วจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรอยู่ เว้นแต่จะปรากฏต่อศาลเป็นอย่างอื่น
               ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลให้แต่เฉพาะบางส่วน หรือมีคำสั่งให้ยกคำร้อง ผู้ขออาจอุทธรณ์คำสั่งนั้นต่อศาลได้ภายในกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันมีคำสั่ง คำสั่งของศาลอุทธรณ์เช่นว่านี้ให้เป็นที่สุด”
               สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ ขอแนะนำให้คุณกับสามีเจรจาไกล่เกลี่ยกันก่อนฟ้องคดี เพราะประหยัดค่าใช้จ่าย เวลาและไม่สร้างความบาดหมางต่อกัน ทั้งนี้คุณสามารถติดต่อขอให้ช่วยไกล่เกลี่ยหรือในกรณีคุณไม่มีเงินค่าทนายความ คุณสามารถขอรับความช่วยเหลือจากทนายความอาสา (ถ้าพิจารณาแล้ว กรณีของคุณเข้าหลักเกณฑ์ที่กำหนด) ได้ที่สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สำนักงานอัยการสูงสุดได้ทุกจังหวัด ส่วนในกรุงเทพมหานคร คุณติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย ๑ โทร ๐๒-๕๑๕-๔๐๔๘ และสายด่วน ๑๑๕๗

         จาก
               สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ
« ตอบ#1   21 พฤศจิกายน 2555 »

พิมพ์
แบบสำรวจความพึงพอใจ
1. ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการครั้งนี้มากน้อยเพียงใด
   มากที่สุด
   มาก
   ปานกลาง
   น้อย
   น้อยที่สุด

2. ท่านคิดว่าการให้บริการนี้มีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใด
   มากที่สุด
   มาก
   ปานกลาง
   น้อย
   น้อยมาก

3. ท่านคิดว่าระบบบริการสอบถามปัญหากฎหมายผ่านอินเตอร์เน็ตของสำนักงานอัยการสูงสุดมีความสะดวกในการเข้าใช้บริการมากน้อยเพียงใด
   มากที่สุด
   มาก
   ปานกลาง
   น้อย
   น้อยที่สุด

4. ข้อเสนอแนะ
   

      
 


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2550 - 2551 โดย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ
โดยการสนับสนุนของ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  |  ข้อยกเว้นความรับผิด
Start at 1 July 2008