Item title เอกสารโหลดได้
รูปแบบการฉ้อโกงในยุคปัจจุบัน ที่ประชาชนพึงระวังอย่างมาก
doc กำหนดเวลาฟ้องผู้ต้องหากรณีไม่อยู่ในเกณฑ์หรือกรณีไม่ผ่านการฟื้นฟู.doc
เอกสารเผยแพร่
doc แบบฟอร์มบันทึกการร้องขอรับคำปรึกษา (สฝคป.๑)

doc แบบฟอร์มรายงานการให้คำปรึกษา (สฝคป.๒)

doc แบบฟอร์มบันทึกการให้ถ้อยคำ (สฝคป.๓)

doc แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงาน (สฝคป.๔)

pdf แผ่นพับ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ ฉบับภาษาไทย

pdf แผ่นพับ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ ฉบับภาษาอังกฤษ