suwimol

นางกอร์ปกุล วินิจนัยภาค

อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการ
ช่วยราชการ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ
ปฏิบัติราชการในหน้าที่ อัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ

 

วิสัยทัศน์

ในยุคที่โลกไร้พรมแดน ประชาชนคนไทยมีการไปมาหาสู่กันกับคนต่างชาติต่างภาษาเพิ่มมากขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบการสร้างครอบครัวทั้งโดยนิตินัยหรือพฤตินัย
การดำเนินธุรกิจร่วมกัน หรือการไปใช้แรงงานในต่างแดน ความสัมพันธ์ในลักษณะเช่นนี้
ย่อมอาจเกิดข้อขัดข้องหรือปัญหาทางกฎหมายขึ้นได้เสมอ ปัญหาดังกล่าวจะยิ่งทวีความซับซ้อน
และลำบากในการแก้ไขมากยิ่งขึ้น หากเกิดขึ้นในต่างแดน ทั้งนี้ก็เนื่องจากความแตกต่างทั้งภาษา
วัฒนธรรม และการใช้ชีวิต สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ
ได้ก่อกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ นับแต่วันที่ได้เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน เราพร้อมและมุ่งมั่น
ที่จะดูแลสิทธิและประโยชน์ตามกฎหมายให้แก่คนไทยทุกคนที่ประสบปัญหาขัดข้องทางกฎหมาย
ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศให้ได้มีความอบอุ่นใจและมีที่พึ่งพิงตลอดไป
“สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ”
คุ้มครองสิทธิคนไทย ในโลกไร้พรมแดน