• English
  • Thai
Home arrow งานวิชาการ arrow งานวิชาการ arrow บทความ 

 
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 84
   ค้นหา :   

 

(หมวดหมู่: บทความ - กฎหมายแพ่ง)
ผู้เขียน : ดร. อุทัย อาทิเวช อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

               ในประเทศฝรั่งเศส คณะกรรมการตุลาการ (Le Conseil supérieur de la magistrature - CSM)  มีบทบาทในการเป็นหลักประกันความเป็นอิสระของบรรดาตุลาการจากอำนาจฝ่ายบริหาร...
23 พฤษภาคม 2557 | อ่าน 1010 ครั้ง | อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...(หมวดหมู่: บทความ - กฎหมายแพ่ง)
ผู้เขียน : นายอิสระ พานิชวัฒนา อัยการอาวุโส สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย ๑

        ผู้เขียนเคยปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือกฎหมาย ภาค ๘ ในช่วงระยะเวลาระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ นับเป็นเวลา ๓ ปี จึงได้ตกผลึกทางความคิดในแนวทางการปฏิบัติงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนซึ่งอาจจะเป็นแนวปฏิบัติภารกิจราชการ ตามรัฐธรรมนูญโดยส่วนราชการ เพื่อประชาชนผู้เป็นรากแก้วสืบไปในอนาคต แต่อย่างไรก็ตามบทความนี้เป็นเพียงแนวคิดส่วนตน หากผิดพลาดประการใดขอได้โปรดอภัยด้วย
08 พฤษภาคม 2557 | อ่าน 972 ครั้ง | อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...(หมวดหมู่: บทความ - กฎหมายแพ่ง)
ผู้เขียน : เจ้าหน้าที่ดูแลระบบของ สฝคป.

                  พิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เป็นข้อขัดข้องหรือข้อด้อยของงาน สคช. โดยละเอียดมีสาเหตุดังนี้
                  ๑. เกิดจากระบบสำนักงาน  กล่าวคือ งาน สคช. เป้นลักษณธงานที่ฝากหรืออาศัยสำนักงานอัยการจังหวัดเป็นงานที่จะทำเมื่อภายหลังเสร็จงานคดีต่างๆ แล้ว บุคลากรในงาน สคช. ต้องทำงานด้านคดีความด้วย

                  ๒. เกิดจากตัวบุคลากรที่ปฏิบัติงาน

20 มีนาคม 2557 | อ่าน 1292 ครั้ง | อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...(หมวดหมู่: บทความ - กฎหมายแพ่ง)
ผู้เขียน : ดร.อุทัย อาทิเวช อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ปฏิบัติราชการในหน้าที่ อฝ.คป.

แม้ระบบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศฝรั่งเศสจะได้ชื่อว่าเป็นต้นกำเนิดของระบบไต่สวน (Syst?me inquisitoire) แต่ระบบของฝรั่งเศสก็ได้มีวิวัฒนาการเรื่อยมาจนนักกฎหมายฝรั่งเศสเรียกระบบวิธีพิจารณาความอาญาของตนเองว่าเป็นระบบผสม (Syst?me mixte) การเปลี่ยนแปลงในระบบไต่สวนของฝรั่งเศสที่สำคัญประการหนึ่งก็คือ การยอมรับแนวคิดด้านการคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาและหลักความเสมอภาคในการต่อสู้คดีตามแนวคิดในระบบกล่าวหา (Syst?me accusatoire) มากยิ่งขึ้นนั่นเอง...
06 กุมภาพันธ์ 2557 | อ่าน 1534 ครั้ง | อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...(หมวดหมู่: บทความ - กฎหมายครอบครัว)
ผู้เขียน : นายรวิกร อธิคมวรดิลก นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

หน่วยงาน Adoption Advocates International (AAI) หน่วยงาน นี้จัดตั้งครั้งแรก ใน ปี ค.ศ. 1983 โดย คุณ Merrily และ คุณ Ted Ripley ณ Port Angeles หน่วยงานให้ความช่วยเหลือแก่เด็กด้อยโอกาสในสังคม เด็กพิการ รวมถึงบุคคลด้อยโอกาสซึ่งเริ่มจะมีอายุย่างเข้าวัยการศึกษา ผู้ซึ่งต้องการดูแลทางสวัสดิภาพชีวิต และ สวัสดิการสังคมที่ดีกว่าเดิม...

26 มิถุนายน 2556 | อ่าน 1825 ครั้ง | อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...(หมวดหมู่: บทความ - กฎหมายทั่วไป)
ผู้เขียน : สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ

ด้วยในระหว่างวันที่ ๑๑-๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ สำนักงานอัยการสูงสุด  โดยการนำของท่านสัตยา อรุณธารี รองอัยการสูงสุด ท่านสมสุข มีวุฒิสม อธิบดีอัยการ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน และ ดร.อุทัย อาทิเวช อัยการผู้เชี่ยวชาญปฏิบัติราชการในหน้าที่อัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ พร้อมคณะ  ได้เดินทางไปดูงานช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์  จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้เผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเดินทางไปดูงานครั้งนี้...

24 เมษายน 2556 | อ่าน 1873 ครั้ง | อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...(หมวดหมู่: บทความ - กฎหมายอาญา)
ผู้เขียน : นายสกุลยุช หอพิบูลสุข

ข้อเท็จจริง ด้วยมีคดีที่หญิงเสียหายอายุ ๒๐ ปีเศษ เป็นบุคคลปัญญาอ่อน ถูกชายสูงวัยอายุคราวคุณปู่ และเป็นคนที่เธอรู้จัก กระทำชำเราจนตั้งครรภ์ พ่อแม่ของหญิงผู้เสียหายได้พาไปร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับชายสูงวัยดังกล่าว พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาแก่ชายสูงวัยผู้กระทำผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๖ พนักงานอัยการมีความเห็นควรสั่งฟ้อง ชั้นพิจารณาของศาล ชายสูงวัยจำเลยต่อสู้คดีว่า หญิงผู้เสียหายยินยอมให้ร่วมประเวณี และพยายามถามค้านด้วยคำถามหลายๆคำถามเพื่อให้ได้คำตอบว่า หญิงผู้เสียหายยินยอมร่วมประเวณี คำถามเหล่านั้นทำให้หญิงผู้เสียหายซึ่งปัญญาอ่อนรู้สึกหงุดหงิด รำคาญ และเกิดความเครียดอย่างสูง จนต้องมีการขอพักการพิจารณาหลายครั้ง การถามค้านดังกล่าวนำมาสู่คำถามว่า กระบวนการยุติธรรมกำลังอำนวยความยุติธรรมให้แก่เหยื่อปัญญาอ่อนที่ถูกกระทำชำเรา หรือนำเหยื่อมาให้ถูกกระทำชำเราซ้ำ...

24 เมษายน 2556 | อ่าน 2257 ครั้ง | อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...(หมวดหมู่: บทความ - กฎหมายแพ่ง)
ผู้เขียน : ดร.อัตรา ขุนทองจันทร์

ในสภาพสังคมปัจจุบัน ผู้คนมีการติดต่อสื่อสาร เดินทางไปมาหาสู่กันอย่างรวดเร็ว เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมกันอย่างกว้างขวาง มากขึ้นกว่าเมื่อก่อน ผู้คนต่างชาติต่างภาษาและวัฒนธรรมได้คบหาและสร้างครอบครัวกันมากขึ้นเรื่อยๆ เกิดเป็นครอบครัวแบบผสม หรือครอบครัวสองสัญชาติ (Binational family) ซึ่งมีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างเห็นได้ชัดในแต่ละประเทศ อัตราการหย่าร้างของครอบครัวสองสัญชาติจึงเพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัว ปัญหาครอบครัวสองสัญชาติจะมีความซับซ้อนและสร้างความเจ็บปวดให้กับคู่ความมากยิ่งขึ้นเมื่อมีเรื่องการแบ่งสิทธิในการดูแลบุตรเข้ามาเกี่ยวข้อง บ่อยครั้งเมื่อสถานการณ์ในครอบครัวเริ่มระหองระแหง พ่อหรือแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะฉวยโอกาสพาตัวเด็กออกจากประเทศถิ่นที่อยู่ปกติของเด็ก (Country of habitual residence) ไปยังประเทศมาตุภูมิของตน...

23 เมษายน 2556 | อ่าน 2628 ครั้ง | อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...(หมวดหมู่: บทความ - กระบวนการยุติธรรม)
ผู้เขียน : ร.ต.ท.อุทัย อาทิเวช อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ปฏิบัติราชการในหน้าที่ อฝ.คป.

ท่านที่ติดตามความเคลื่อนไหวในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของต่างประเทศอยู่เนืองๆ คงทราบกันดีว่า สภาไดเอทของประเทศญี่ปุ่นได้ตรากฎหมายที่ชื่อว่า The Act Concerning Participation of Lay Assessors in Criminal Trials (The Lay Assessor Act 2004) ออกมาเมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2004 ซึ่งนำเอาระบบลูกขุนมาประยุกต์ใช้ในการพิจารณาคดีความผิดร้ายแรง กฎหมายดังกล่าวมีผลใช้บังคับในปี ค.ศ.2009 การตรากฎหมายดังกล่าวนับว่าเป็นความเคลื่อนไหวครั้งยิ่งใหญ่ในกระบวนวิธีพิจารณาความอาญาของญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่ง ในโอกาสที่ผู้เขียนได้รับเชิญจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบศาล Saiban-in (裁判員, "lay judge") ที่ศาลแห่งกรุงโตเกียว (Tokyo District Court) เมื่อเดือนมกราคม 2556 จึงใคร่ขอนำเกร็ดความรู้มาเผยแผ่แก่วงการศึกษาด้านกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในประเทศไทยด้วยคนหนึ่ง...

22 เมษายน 2556 | อ่าน 3098 ครั้ง | อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...(หมวดหมู่: บทความ - กฎหมายแพ่ง)
ผู้เขียน : ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล

ผลทางกฎหมายกรณีผิดสัญญาสร้างโรงพัก
โดย ธนกฤต วรธนัชชากุล อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด (ที่มา:มติชนรายวัน ฉบับวันที่ 11 ก.พ.2556 หน้า 7)
ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ทำสัญญาว่าจ้างบริษัท พีซีซี ดีเวลล็อปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ให้ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) จำนวน 396 หลัง ในวงเงิน 5,848 ล้านบาท โดยครบกำหนดอายุสัญญาวันที่ 26 มีนาคม 2554 และต่อมาได้มีการขยายอายุสัญญาออกไปจนถึงวันที่ 14 มีนาคม 2556 ซึ่งขณะนี้ปรากฏข้อเท็จจริงว่า บริษัท พีซีซีฯ ผิดสัญญาไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจให้ทันตามกำหนดเวลาในสัญญาได้

01 มีนาคม 2556 | อ่าน 2555 ครั้ง | อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...(หมวดหมู่: บทความ - กฎหมายระหว่างประเทศ)
ผู้เขียน : ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล

ประเทศไทย ความพร้อมด้านกฎหมายสู่ประชาคมอาเซียน
(บทความตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ ๑๖-๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ฉบับที่ ๔๔๔๕ หน้าที่ ๓๖)
เมื่อมีการจัดตั้งประชาคมอาเซียนซึ่งประกอบไปด้วย ๓ เสาหลัก ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community–APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) และ ประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC) ในปี ๒๕๕๘ แล้ว ทางด้านเศรษฐกิจจะมีการเปิดเสรีการค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน การเคลื่อนย้ายเงินทุนในอาเซียนทำได้เสรียิ่งขึ้น นักวิชาชีพ ผู้มีความสามารถพิเศษ แรงงานฝีมือ สามารถเคลื่อนย้ายไปทำงานในประเทศอาเซียนอื่นได้สะดวกขึ้น

01 มีนาคม 2556 | อ่าน 2951 ครั้ง | อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...(หมวดหมู่: บทความ - กฎหมายระหว่างประเทศ)
ผู้เขียน : ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล

ประเทศไทย ความพร้อมด้านกฎหมายสู่ประชาคมอาเซียน
๑. ความเป็นมา
อาเซียน (ASEAN) หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations : ASEAN) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๑๐ จากการลงนามในปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration) หรือที่เรียกว่า ปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) โดยปัจจุบันมีจำนวนมีสมาชิก ๑๐ ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรไทย มาเลเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ บรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพพม่า และราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคง และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ของบรรดาประเทศสมาชิก (ปัจจุบันประชากรของอาเซียนมีจำนวนประมาณ ๕๙๐ ล้านคน คิดเป็นประมาณร้อยละ ๙ ของจำนวนประชากรโลก มีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) คิดเป็นร้อยละ ๒ ของ GDP โลก และเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของประเทศไทย)

01 มีนาคม 2556 | อ่าน 5555 ครั้ง | อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...(หมวดหมู่: บทความ - กฎหมายอาญา)
ผู้เขียน : นายสกุลยุช หอพิบูลสุข และนางณัฏฐิรา หอพิบูลสุข

เด็กแว้นกับเด็กสก็อย (Subculture of street racing)
        ปัญหาเด็กแว้น  หรือเด็กชายวัยรุ่นขับรถจักรยานยนต์ประลองความเร็วบนถนนสาธารณะ  เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความเดือนร้อนรำคาญแก่สังคมเป็นอย่างยิ่ง  เพราะการขับรถจักรยานยนต์ที่ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร่วมใช้ทางอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นได้โดยง่าย  ส่วนเสียงของเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ที่ดังสนั่นก็สร้างความรำคาญและทำลายช่วงเวลาพักผ่อนอันแสนสงบสุขในยามวิกาลอย่างไร้สำนึกเช่นเดียวกัน  ผู้ได้รับเดือนร้อนต่างเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามพฤติกรรมดังกล่าวของเด็กแว้น...

19 กรกฏาคม 2555 | อ่าน 2934 ครั้ง | อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...(หมวดหมู่: บทความ - กฎหมายทั่วไป)
ผู้เขียน : สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน

การปฏิบัติงานของ สคช. ในส่วนที่ได้รับมอบหมายจากสำนักราชเลขาธิการ

สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนมีชื่อย่อว่า สคช. ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๒๕ ในสังกัดของสำนักงานอัยการสูงสุด ทั้งนี้เป็นไปตามตามคำสั่งของกรมอัยการที่ ๑๗๔/๒๕๒๕ (ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๒๕) โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ ผลประโยชน์และให้ความช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย ...

01 พฤษภาคม 2555 | อ่าน 2550 ครั้ง | อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...(หมวดหมู่: บทความ - กฎหมายสิทธิมนุษยชน)
ผู้เขียน : ดามร คำไตรย์

1. ความเบื้องต้น
สิทธิมนุษยชนในสิ่งแวดล้อมที่ดีมีวิวัฒนาการมาจากแนวคิดในเรื่องสิทธิมนุษยชน โดยปรากฏในตราสารสำคัญในกฎหมายระหว่างประเทศ คือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ค.ศ.1966 ซึ่งได้รับรองสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ในอันที่จะแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างเต็มที่และโดยเสรี และสิทธิดังกล่าวนี้ประชาชนจะต้องไม่ถูกลิดรอนวิถีการยังชีพของตนเองไม่ว่าในกรณีใดๆ

20 เมษายน 2555 | อ่าน 2951 ครั้ง | อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...(หมวดหมู่: บทความ - กระบวนการยุติธรรม)
ผู้เขียน : นายสกุลยุช หอพิบูลสุข

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา (criminal justice) คือ กระบวนการที่รัฐใช้จัดการกับความประพฤติที่ไม่เป็นที่ยอมรับ (a process through which the state responds to behaviour that it deems unacceptable)  ความประพฤติที่ไม่เป็นที่ยอมรับ ได้แก่ การกระทำความผิดอาญา (crime) กระบวนการยุติธรรมอาญาสำหรับเด็กของประเทศไทย คือ กระบวนการที่ประเทศไทยใช้จัดการกับคดีอาญาที่มีข้อหาว่าเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิด   “เด็ก” คือ บุคคลอายุไม่เกิน ๑๕ ปีบริบูรณ์ “เยาวชน” คือ บุคคลอายุเกินกว่า ๑๕ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง ๑๘ ปีบริบูรณ์   กระบวนการยุติธรรมอาญาสำหรับเด็กของประเทศไทย  จึงเป็นกระบวนการที่ใช้จัดการกับบุคคลอายุไม่ถึง ๑๘ ปีที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิด หากบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดมีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีบริบรูณ์ ย่อมไม่อยู่ภายใต้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาสำหรับเด็ก  แต่จะถูกดำเนินคดีในศาลอาญา

12 เมษายน 2555 | อ่าน 3698 ครั้ง | อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...(หมวดหมู่: บทความ - กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา)
ผู้เขียน : นายสกุลยุช หอพิบูลสุข

เนื่องจากผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าฟังการพิจารณาคดีละเมิดลิขสิทธิ์รายการข่าวที่ออกอากาศทาง UBC  ในคดีดังกล่าว UBC  ผู้เสียหายกล่าวหาจำเลยว่าได้ลักลอบรับสัญญาณข่าวจาก UBC  และทำการแพร่ภาพและเสียงรายการข่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต  แต่จำเลยยกข้อต่อสู้ว่า “ข่าวประจำวัน  และข้อเท็จจริงต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี  แผนกวิทยาศาสตร์  หรือแผนกศิลปะ  ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์”   เป็นเหตุให้ผู้เขียนสงสัยว่า  “ข่าวสารเป็นสิ่งที่ไม่มีลิขสิทธิ์  และบุคคลทุกคนสามารถใช้ประโยชน์จากข่าวสารได้โดยเสรีหรือไม่”

04 เมษายน 2555 | อ่าน 2449 ครั้ง | อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...(หมวดหมู่: บทความ - กฎหมายแพ่ง)
ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบกระดานถาม-ตอบศาลแขวงนครศรีธรรมราช

การส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้จำเลยในต่างประเทศ

คำถาม
               กรณีที่จำเลยไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย การส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องตั้งต้นคดีแก่จำเลยไปยังประเทศที่จำเลยมีภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานอยู่ หากไม่อาจทำได้โจทก์ขอให้ศาลส่งโดยวิธีปิดประกาศไว้ที่ศาลแทนหรือส่งโดยวิธีประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ จะมีผลใช้ได้เมื่อใด


คำตอบ
               การส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องตั้งต้นคดีแก่จำเลย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของจำเลยนอกราชอาณาจักร ตาม ปวิพ.มาตรา 83 ทวิ ถ้าไม่มีข้อตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น เมื่อโจทก์ได้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลจัดส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องแก่จำเลยตามมาตรา 83 จัตวาแล้ว และศาลดำเนินการส่งให้แก่จำเลยโดยผ่านสำนักงานศาลยุติธรรมและกระทรวงการต่างประเทศ ตามมาตรา 83 สัตต หากการส่งไม่อาจกระทำได้เพราะเหตุที่ภูมิลำเนาและสำนักทำการงานของจำเลยไม่ปรากฎ หรือเพราะเหตุอื่นใด หรือเมื่อศาลได้ดำเนินการตามมาตรา 83 สัตต เป็นเวลาหนื่งร้อยแปดสิบวันแล้ว แต่ยังมิได้รับแจ้งผลการส่ง โจทก์ยื่นคำร้องขอให้ศาลส่งโดยวิธีปิดประกาศไว้ที่ศาลแทน หรือโดยวิธีประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ หรือโดยวิธีอื่นใดตามมาตรา 83 อัฏฐ การส่งโดยวิธีการดังกล่าวให้มีผลใช้ได้ต่อเมื่อพ้นกำหนดเวลาหกสิบวันนับแต่วันที่ปิดประกาศไว้ที่ศาล ตามมาตรา 83 อัฎฐ วรรคสอง ทั้งเป็นการส่งโดยวิธีอื่นแทนการส่งให้แก่จำเลย จึงต้องบังคับตามมาตรา 83 เบญจ ที่จะมีผลใช้ได้เมื่อพ้นกำหนดเจ็ดสิบห้าวันนับแต่วันปิดประกาศด้วย รวมเป็นระยะเวลาหนึ่งร้อยสามสิบห้าวันจึงจะมีผลใช้ได้

ที่มา : กระดานถาม-ตอบศาลแขวงนครศรีธรรมราช

23 มีนาคม 2555 | อ่าน 2271 ครั้ง(หมวดหมู่: บทความ - กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา)
ผู้เขียน : ร.ต.ท. อุทัย อาทิเวช อัยการผู้เชี่ยวชาญ ปฏิบัติราชการในหน้าที่ อฝคป.

โทษอาญาในกฎหมายฝรั่งเศสนั้น มีวิวัฒนาการอยู่ตลอดเวลา ทั้งในเรื่องของแนวคิดและวัตถุประสงค์ในการลงโทษ  ประเภทของโทษ  และการกำหนดชั้นของโทษ เดิมการกำหนดโทษตามประมวลกฎหมายอาญาฝรั่งเศสฉบับปี ค.ศ. 1810 ก็เหมือนโทษที่กำหนดไว้ในประเทศต่างๆ กล่าวคือ มีโทษประหารชีวิต  จำคุก กักขัง ปรับ ริบทรัพย์สิน  นอกจากนี้การลงโทษยังมีลักษณะของการทารุณโหดร้าย

02 ธันวาคม 2554 | อ่าน 3435 ครั้ง | อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...(หมวดหมู่: บทความ - กฎหมายแพ่ง)
ผู้เขียน : Chantanee Bhongsupapchon

During the past two decades, Internet has become one of the most substantial technological developments. The use of the Internet has been growing and is transforming business transaction to rely on computers increasingly. Meanwhile, there is great opportunity for new crime emerged which is called “cybercrime” and there is a word called the internet is a “double-edged sword” in this new millennium.

07 มกราคม 2554 | อ่าน 2700 ครั้ง | อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...(หมวดหมู่: บทความ - กระบวนการยุติธรรม)
ผู้เขียน : นายสกุลยุช หอพิบูลสุข และนางณัฎฐิรา หอพิบูลสุข

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 26 (3) บัญญัติว่า ห้ามมิให้ผู้ใดบังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็ก (บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ ) ประพฤติตนไม่สมควรหรือน่าจะทำให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำผิด หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำผิด ได้แก่ เด็กที่ประพฤติตนเกเร หรือข่มเหงรังแกผู้อื่น เด็กที่มั่วสุมในลักษณะที่ก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น เด็กที่เสพยาเสพติด เล่นการพนัน ขายบริการทางเพศ เป็นต้น ภายหลังที่กฎหมายฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการได้เคยกล่าวหาพ่อแม่ของเด็กแว็นต์ ฐานยินยอมให้ลูกออกไปแข่งรถบนถนนสาธารณะในยามวิกาล...

03 ธันวาคม 2553 | อ่าน 3943 ครั้ง | อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...(หมวดหมู่: บทความ - กฎหมายสิทธิมนุษยชน)
ผู้เขียน : เดลินิวส์

ฉากชีวิต 'แรงงานไทย'

เดลินิวส์ วันอังคาร ที่ 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา 0:00 น.

บทเรียนจากไต้หวัน

ประตูเหล็กสูงตระหง่าน ค่อย ๆ เปิดให้พวกเราเข้าไปด้านใน ด้วยพื้นที่ซึ่งถูกจำกัดอิสรภาพ แม้จะมีร่มไม้ร่มรื่นหัวใจบางคนยังอยากโบยบินกลับประเทศ บางคนมาเพื่อขายแรงงานกะนำเงินไปปลดเปลื้องหนี้สินที่พอกพูนให้ครอบครัว ด้วยเหตุผลบางประการทำให้พวกเขาต้องพับแผนการความฝันไว้ที่สถานกักกันไทเป เมืองซานเสีย ประเทศไต้หวัน

16 พฤศจิกายน 2553 | อ่าน 3905 ครั้ง | อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...(หมวดหมู่: บทความ - กระบวนการยุติธรรม)
ผู้เขียน : Sakulyut Horpibulsuk

มาตรการชะลอฟ้องในอังกฤษและเวลล์ รู้จักกันในชื่อ Conditional caution (“CC.”) CC. เป็นมาตรการหนึ่งที่ใช้เพื่อผันคดีจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (pre-trial diversion) ที่ถูกนำมาใช้โดยกฎหมาย Criminal Justice Act 2003 CC. คือ คำเตือน (a caution) ที่ใช้กับผู้ต้องหาที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ซึ่งกระทำความผิดเล็กๆน้อยๆ โดยมีเงื่อนไขที่กำหนดให้ผู้ต้องหาต้องปฏิบัติตาม เพื่อเยียวยาความเสียหายแก่ผู้เสียหายและแก้ไขความประพฤติของผู้ต้องหา เช่น การกำหนดให้ผู้ต้องหาชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ต้องหา หรือเข้ารับการบำบัดการติดยาเสพติด...

14 ตุลาคม 2553 | อ่าน 4172 ครั้ง | อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...(หมวดหมู่: บทความ - กฎหมายสิทธิมนุษยชน)
ผู้เขียน : Bangkok Post

Ensuring the 'First Right' online

An electronic birth registration processes is helping pave a brighter future for newborns in the North

  • Published: 11/10/2010 at 12:00 AM
  • Newspaper section: Outlook
 

Among the many things on the "to do" list of 30-year-old Namaoy Satrom, who the day before had given birth to a healthy baby girl at Udon Thani Provincial Hospital, was something she had never realised the importance of before: registering her child's birth.

12 ตุลาคม 2553 | อ่าน 2824 ครั้ง | อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...(หมวดหมู่: บทความ - กฎหมายสิทธิมนุษยชน)
ผู้เขียน : สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ

บรรยายพิเศษ โดย นายถาวร พานิชพันธ์ รองอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด
การคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศนั้น ได้ริเริ่มดำเนินการตั้งแต่ดำรงตำแหน่งอธิบดีอัยการฝ่ายต่างประเทศ ได้ร่วมงานกับ ดร. อุทัย อาทิเวช อัยการผู้เชี่ยวชาญ ปฏิบัติราชการในหน้าที่ อัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ และร่างโครงการคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเยอรมัน และประเทศไต้หวัน แนวทางการทำงานซึ่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและดำเนินการคุ้มครองสิทธิประชาชนในเรื่องที่จำเป็นหรือประชาชนในต่างประเทศต้องการให้มีการคุ้มครองสิทธิประชาชนในต่างประเทศ เช่น การเข้าไปให้ความช่วยเหลือคนไทยในประเทศสิงคโปร์ที่โดนตัดสินประหารชีวิต เป็นต้น

15 กันยายน 2553 | อ่าน 3168 ครั้ง | อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...(หมวดหมู่: บทความ - กฎหมายสิทธิมนุษยชน)
ผู้เขียน : สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ

ร.ต.ท.อุทัย อาทิเวช อัยการผู้เชี่ยวชาญ ปฏิบัติราชการในหน้าที่ อัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ เป็นผู้ดำเนินรายการสัมมนา เนื่องจากรัฐบาลไทยได้ร่วมลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ค.ศ. 2000 และพิธีสารเพื่อป้องกัน ปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก ด้วยเหตุดังกล่าวจึงกลายเป็นที่มาของการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็กจนกลายมาเป็น พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ฉะนั้นวันนี้จะกล่าวถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าวว่ามีมุมมองเกี่ยวกับพระราชบัญญัติฉบับนี้อย่างไรบ้าง โดยจะมีวิทยากรผู้บรรยายทั้งห้าท่านมาให้ความรู้ความเข้าใจ รวมถึงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้

13 กันยายน 2553 | อ่าน 3445 ครั้ง | อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...(หมวดหมู่: บทความ - กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา)
ผู้เขียน : นายสกุลยุช หอพิบูลสุข

ท่านทั้งหลายคงเคยได้ยินได้ฟังคำว่า “ลิขสิทธิ์” จากสื่อต่างๆมาพอสมควรแล้ว เช่น ลิขสิทธิ์ยา, ลิขสิทธิ์กังหันน้ำชัยพัฒนา, ลิขสิทธิ์พันธุ์ข้าวหอมมะลิ, ลิขสิทธิ์ในงานเพลง ภาพยนตร์ หรือหนังสือ เป็นต้น แต่ท่านทราบหรือไม่ว่า ลิขสิทธิ์คืออะไร, ลิขสิทธิ์ให้ความคุ้มครองแก่สิ่งใด, ใครเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากลิขสิทธิ์ และประโยชน์จากลิขสิทธิ์เป็นประโยชน์ในลักษณะใด มีอายุยาวนานเพียงใด, การกระทำใดถือเป็นการทำละเมิด และมีข้อยกเว้นความรับผิดจากการทำละเมิดหรือไม่เพียงใด ในบทความนี้ ผู้เขียนจะพยายามตอบข้อสงสัยดังกล่าวข้างต้น

22 กรกฏาคม 2553 | อ่าน 3804 ครั้ง | อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...(หมวดหมู่: บทความ - กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา)
ผู้เขียน : ร.ต.ท. อุทัย อาทิเวช อัยการผู้เชี่ยวชาญ ปฏิบัติราชการในหน้าที่ อฝคป.

ในตอนที่ 1 ผู้เขียนได้กล่าวถึงบทลักษณะทั่วไปของการควบคุมตัวบุคคลผู้ถูกควบคุมตัว และผู้มีอำนาจในการควบคุมตัวบุคคลผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้ ในตอนที่ 2 นี้ ผู้เขียนได้กล่าวถึงการคุ้มครองสิทธิของผู้ที่ตกต้องอยู่ภายใต้การควบคุมตัวว่าจะมีสิทธิประการใดบ้าง
1. ผู้ถูกควบคุมตัวต้องได้รับการแจ้งสิทธิโดยทันที การได้รับการแจ้งสิทธิที่มีอยู่ของบุคคลผู้ถูกควบคุมตัวนั้นถือเป็นการคุ้มครองสิทธิที่สำคัญอันดับแรก เพราะจะทำให้ผู้ตกอยู่ภายใต้การควบคุมซึ่งถูกจำกัดเสรีภาพในการเคลื่อนไหวทราบว่าตนมีสิทธิประการใดบ้าง

09 กรกฏาคม 2553 | อ่าน 3677 ครั้ง | อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...(หมวดหมู่: บทความ - กฎหมายอาญา)
ผู้เขียน : นายอิสระ พานิชวัฒนา อัยการอาวุโส สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย 1

อนุสนธิจากแนวคำพิพากษาฎีกาที่ ๒๖๖๑/๒๕๔๔ ที่ได้พิมพ์เผยแพร่ลงในหนังสืออัยการนิเทศ เล่มที่ ๖๕ พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมีรายละเอียดตามสำเนาเอกสารแนบท้ายบทความนี้ซึ่งคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าว ได้วางหลักกฎหมายในข้อนี้ไว้ว่า กรณีที่โจทก์มิได้อ้าง บทกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติม บทมาตราความผิดและบทมาตรากำหนดโทษหลัก คือ พระราช บัญญัติจราจรทางบก ( ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ. ๒๕๔๒ มาด้วยแต่โจทก์ก็ได้อ้างพระราชบัญญัติ จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๓ทวิ, ๑๕๗ ทวิ ที่เป็นบทมาตราความผิดและบทมาตรากำหนดโทษหลักไว้แล้ว ศาลจึงยกมาตรา ๔๓ ทวิ, ๑๕๗ ทวิ มาลงโทษจำเลยได้

09 กรกฏาคม 2553 | อ่าน 4515 ครั้ง | อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...(หมวดหมู่: บทความ - กฎหมายรัฐธรรมนูญ)
ผู้เขียน : ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล (ธนกร วรปรัชญากูล)

บทความตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันจันทร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๓ ปีที่ ๓๓ ฉบับที่ ๑๑๖๒๙ หน้า ๗

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

05 กรกฏาคม 2553 | อ่าน 2556 ครั้ง(หมวดหมู่: บทความ - กฎหมายครอบครัว)
ผู้เขียน : อ้วน อารีวรรณ

ทุกวันนี้ มีสาวไทยที่แต่งงานอยู่กินกับหนุ่มต่างชาติ ต่างภาษา ต่างวัฒนธรรมมากขึ้นเรื่อยๆ จนในบางพื้นที่ทางภาคอีสาน อย่างเช่น จังหวัดขอนแก่น หรือ อุดรธานี ที่มีลูกเขยเป็นฝรั่งตาน้ำข้าวกันเยอะแยะมากมายจริงๆ ถ้าได้แต่งงานกับคนดีก็โชคดีไป แต่ถ้าได้แต่งงานกับฝรั่งที่ไม่มีความรับผิดชอบก็อาจเจอเหตุการณ์ที่เป็นปัญหาวุ่นวายจนหาทางแก้ไขได้ยากจริงๆ

03 กรกฏาคม 2553 | อ่าน 6090 ครั้ง | อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...(หมวดหมู่: บทความ - กระบวนการยุติธรรม)
ผู้เขียน : นายอิสระ พานิชวัฒนา อัยการอาวุโส สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย 1

ในเบื้องต้นผู้เขียนต้องขอออกตัวก่อนว่านี่เป็นครั้งแรกที่ผู้เขียน เขียนบทความซึ่งมิใช่ในเชิงวิชาการทางทฤษฎี อีกทั้งบทความนี้ ไม่น่าจะเป็นเรื่องเดียวกัน แต่สามารถนำมารวมเข้าด้วยกันเพราะเรื่องที่เขียนทั้งสองเรื่องนี้มีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กัน ส่วนจะเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กันอย่างไร คงต้องเป็นเรื่องต้องอ่านแต่เริ่มต้นจนจบเรื่อง ดังนั้น บทความนี้จึงเป็นเพียงบทความวิชาการในทางความเป็นจริงหรือภาคปฏิบัติซึ่งเกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่ผ่านมา จึงได้เริ่มต้นหัวเรื่องว่า “ ตรรกะ ”

24 พฤษภาคม 2553 | อ่าน 2600 ครั้ง | อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...(หมวดหมู่: บทความ - กระบวนการยุติธรรม)
ผู้เขียน : นายสกุลยุช หอพิบูลสุข

The contemporary criminal justice is “a process which the state responds to behavior that it deems unacceptable”. The unacceptable behavior refers to any act against the criminal law. When someone breaks the law, the police officials investigate and arrest the law breaker. Then, the public prosecutor prosecutes him to the court. Subsequently, the court tries and gives a sentence. Finally, the prison agency implements imprisonment sentence as well as rehabilitates the offender. ...

26 กุมภาพันธ์ 2553 | อ่าน 2535 ครั้ง | อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...(หมวดหมู่: บทความ - กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา)
ผู้เขียน : ร.ต.ท. อุทัย อาทิเวช อัยการผู้เชี่ยวชาญ ปฏิบัติราชการในหน้าที่ อฝคป.

เป็นที่ทราบกันดีว่า กระบวนการดำเนินคดีอาญาเป็นกระบวนการยุติธรรมที่ต้องหาความสมดุลระหว่างความจำเป็นของรัฐในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล ดังนั้นเมื่อกล่าวถึงมาตรการที่กระทบถึงสิทธิเสรีภาพของบุคคลในเบื้องต้นของการดำเนินคดีก็คือ การควบคุมตัวบุคคลผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาที่มีพยานหลักฐานบ่งชี้ว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด...

26 กุมภาพันธ์ 2553 | อ่าน 3587 ครั้ง | อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...(หมวดหมู่: บทความ - กฎหมายสิทธิมนุษยชน)
ผู้เขียน : นายอิสระ พานิชวัฒนา อัยการอาวุโส สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย 1

การจัดการความรู้ ประจำปี 2552 KNOWLEDGE MANAGEMENT (KM) ครั้งที่ 1/2552 การแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 ในบทความ การจัดการความรู้ประจำปี 2550 ครั้งที่ 1/2550 เรื่องกิจกรรมช่วยเหลือทางอรรถคดี โดยการจัดหาทนายความอาสาช่วยว่าต่างแก้ต่าง คดีแพ่งแก่ประชาชนที่ยากจน ของสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายเขต 8...

26 กุมภาพันธ์ 2553 | อ่าน 3155 ครั้ง | อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...(หมวดหมู่: บทความ - กฎหมายสิทธิมนุษยชน)
ผู้เขียน : นายอิสระ พานิชวัฒนา อัยการอาวุโส สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย 1

การจัดการความรู้ ประจำปี 2550 ครั้งที่ 1/2550 การจัดทำแผนการจัดการความรู้ การปฏิบัติราชการแนวใหม่ เน้นความรู้อยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) ความรู้จากการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ทักษะ และพรสวรรค์ ซึ่งยากต่อการเล่าหรือเขียนให้ผู้อื่นเข้าใจได้ การจัดการความรู้ เป็นเครื่องมือที่ช่วยจัดการไม่ให้ความรู้ที่มีลักษณะติดอยู่กับบุคคลส่วนใหญ่สูญหายไปพร้อมกับตัวบุคคลที่ทำให้เกิดองค์ความรู้นั้น กระบวนการจัดการความรู้นั้น...

26 กุมภาพันธ์ 2553 | อ่าน 3224 ครั้ง | อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...(หมวดหมู่: บทความ - กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา)
ผู้เขียน : นายอิสระ พานิชวัฒนา อัยการอาวุโส สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย 1

ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 4 ได้บัญญัติไว้ ดังนี้ “ มาตรา 4 กฎหมายนั้น ต้องใช้ในบรรดากรณีซึ่งต้องด้วยบทบัญญัติใด ๆ แห่งกฎหมายตามตัวอักษร หรือตามความมุ่งหมายของบทบัญญัตินั้น ๆ เมื่อไม่มีบทกฎหมายที่จะยกมาปรับคดีได้ ให้วินิจฉัยคดีนั้นตามจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น ถ้าไม่มีจารีตประเพณีเช่นว่านั้นให้วินิจฉัยคดีอาศัยเทียบบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง และถ้าบทกฎหมายเช่นนั้นก็ไม่มีด้วย ให้วินิจฉัยตามหลักกฎหมายทั่วไป ”...

28 มกราคม 2553 | อ่าน 4120 ครั้ง | อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...(หมวดหมู่: บทความ - กฎหมายครอบครัว)
ผู้เขียน : นางลัดดาวัลย์ สินธุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิเด็กและครอบครัวกลาง สำนักงานอัยการสูงสุด

ผังแสดงกระบวนงาน ความรุนแรงในครอบครัว พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 และ พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546...

15 มกราคม 2553 | อ่าน 3620 ครั้ง | อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...(หมวดหมู่: บทความ - กฎหมายสิทธิมนุษยชน)
ผู้เขียน : นางลัดดาวัลย์ สินธุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิเด็กและครอบครัวกลาง สำนักงานอัยการสูงสุด

พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ทารุณกรรม หมายความว่า การกระทำ งดเว้นกระทำ ทำให้ให้เสื่อมเสียเสรีภาพ ทำให้เกิดอันตรายแก่กายจิตใจ กระทำทางเพศแก่เด็ก ใช้เด็กกระทำหรือประพฤติในลักษณะน่าจะเป็นอันตรายแก่กาย จิตใจ ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรม ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ (นิยาม ม. 4)...

04 มกราคม 2553 | อ่าน 2431 ครั้ง | อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...(หมวดหมู่: บทความ - กฎหมายสิทธิมนุษยชน)
ผู้เขียน : นางลัดดาวัลย์ สินธุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิเด็กและครอบครัวกลาง สำนักงานอัยการสูงสุด

หากมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์โลก จะพบว่าผู้ชายมักมีอำนาจเหนือผู้หญิง อาจเป็นเพราะมนุษย์ต้องต่อสู้ทำสงครามกับมนุษย์ด้วยกันเอง ต้องต่อสู้กับสัตว์และภัยธรรมชาติ เพื่อความอยู่รอด ทำให้มนุษย์ผู้ชายซึ่งมีโครงสร้างร่างกายที่แข็งแรงอยู่แนวหน้าในฐานะนักรบ นักต่อสู้ จนได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นำของครอบครัวและสังคม ในขณะที่ผู้หญิงถูกจัดให้ดูแลบุตรและครอบครัว...

25 ธันวาคม 2552 | อ่าน 3559 ครั้ง | อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...(หมวดหมู่: บทความ - กระบวนการยุติธรรม)
ผู้เขียน : นายอิสระ พานิชวัฒนา อัยการอาวุโส สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย 1

โดยหลักการการที่บรรลุผลตามเป้าประสงค์ได้ในทางปฏิบัติ ต้องมีองค์ประกอบสำคัญๆ 2 ประการดังนี้ องค์ประกอบสำคัญประการแรก  คือ  องค์ประกอบในส่วนความรู้ที่จำเป็นต้องมีของบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบ  คือ  ตัวพนักงานอัยการเจ้าของสำนวน   รวมตลอดถึงเจ้าหน้าที่ธุรการและนิติกรแล้วแต่กรณี  กล่าวคือ...

21 ธันวาคม 2552 | อ่าน 4101 ครั้ง | อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...(หมวดหมู่: บทความ - กฎหมายสิทธิมนุษยชน)
ผู้เขียน : นายอนุชาติ คงมาลัย รองอัยการสูงสุด

 

อาจเรียกได้ว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นเพื่อนบ้านองค์กรตาม รัฐธรรมนูญที่ใกล้ชิดกับองค์กรอัยการ โดยเป็นองค์กรประเภทองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ เช่นเดียวกัน และอยู่เป็นลำดับต่อไปจากองค์กรอัยการ

 

11 ธันวาคม 2552 | อ่าน 2618 ครั้ง | อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...(หมวดหมู่: บทความ - ระบบกฎหมายและการศาล)
ผู้เขียน : ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล (ธนกร วรปรัชญากูล)

บทความตีพิมพ์ลงในวารสารจุลนิติ ของวุฒิสภา ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๕ กันยายน - ตุลาคม ๒๕๕๒ หน้า ๔๓ - ๔๖

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

04 ธันวาคม 2552 | อ่าน 2410 ครั้ง(หมวดหมู่: บทความ - กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา)
ผู้เขียน : นายอิสระ พานิชวัฒนา อัยการอาวุโส สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย 1

จากการที่สำนักงานอัยการสูงสุดได้เคยมีระเบียบและรวมทั้งเคยมีหนังสือเวียนที่ อส ๐๐๐๔/ว ๕๐ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๓๕ ที่ อส ๐๐๑๘.๓/ว ๙๐ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๓๘ และที่ อส (สฝปผ.) ๐๐๑๘/ว ๑๕๖ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๔ มีสาระสำคัญสรุปได้ว่า ในการที่จะอุทธรณ์หรือฎีกาที่ต้องห้ามตาม ป. วิอาญา สำนักงานอัยการสูงสุดได้ย้ำเตือนให้พนักงานอัยการผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง พึงใช้ความละเอียดรอบคอบในการดำเนินคดีเพราะกรณีที่ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยอุทธรณ์หรือฎีกาของพนักงานอัยการแล้ว นอกจากจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่คดีแล้ว...

27 พฤศจิกายน 2552 | อ่าน 2519 ครั้ง | อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...(หมวดหมู่: บทความ - กฎหมายทั่วไป)
ผู้เขียน : นายอนุชาติ คงมาลัย รองอัยการสูงสุด

ปัจจุบันโลกของเรามิได้กว้างไกลดังเช่นในอดีตที่ผ่านมา ความเจริญก้าวหน้าในวิศวกรรมและเทคโนโลยีการขนส่งและเดินทาง ทำให้ผู้คนไปมาหาสู่ข้ามแดนกันมากขึ้น มีคนไทยจำนวนมากที่ไปอยู่ต่างประเทศ ประกอบอาชีพแตกต่างกันไปตั้งแต่ผู้ใช้แรงงาน เช่นเป็นกรรมกรก่อสร้างเป็นลูกจ้างในกิจการต่าง ๆ เป็นแม่บ้านทำงานบ้าน ตลอดจนประกอบธุรกิจหรือเปิดกิจการร้านค้าในต่างแดน บางคนก็ติดตามคู่สมรสหรืออยู่กินฉันท์สามีภริยากับชาวต่างชาติ...

27 พฤศจิกายน 2552 | อ่าน 2357 ครั้ง | อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...(หมวดหมู่: บทความ - กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา)
ผู้เขียน : นายอิสระ พานิชวัฒนา อัยการอาวุโส สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย 1

บทความเรื่อง การที่พนักงานอัยการแนะนำให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดี หรือบุคคลภายนอกอื่นที่พยานหลักฐานในคดีพาดพิงไปถึงโดยบุคคลนั้นมิใช่ผู้ต้องหาในคดีที่พนักงานสอบสวนดำเนินคดีกล่าวหามาแต่เดิมนั้น เป็นอำนาจสั่งสอบสวนเพิ่มเติมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 143 ที่มีสภาพบังคับตามกฎหมายบัญญัติซึ่งพนักงานสอบสวนต้องปฏิบัติตาม หรือเป็นเพียงคำแนะนำธรรมดาทั่วไปที่ไม่มีสภาพบังคับตามกฎหมาย พนักงานสอบสวนจะปฏิบัติตามคำแนะนำหรือไม่ก็ได้ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เมื่อพนักงานอัยการได้รับสำนวนจากพนักงานสอบสวนและตรวจพิจารณาสำนวนการสอบสวนแล้ว หากพบเห็นว่าสำนวนยังมีข้อบกพร่องไม่สมบูรณ์ในประการใด หากประสงค์จะแจ้งให้พนักงานสอบสวนทำประการใดเพิ่มเติมเพื่อให้สมบูรณ์ เช่น

06 พฤศจิกายน 2552 | อ่าน 3301 ครั้ง | อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...(หมวดหมู่: บทความ - กฎหมายครอบครัว)
ผู้เขียน : PETER JANSSEN

Isan, as Thailand's 19 northeastern provinces are called, is the country's poorest region. Degraded soil, a lack of irrigation and dense population have combined to make Isan (pronounced e-saan) the country's fountainhead for factory workers, housemaids, bus boys and bar girls.

29 ตุลาคม 2552 | อ่าน 3150 ครั้ง | อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...(หมวดหมู่: บทความ - กฎหมายสิทธิมนุษยชน)
ผู้เขียน : นายอิสระ พานิชวัฒนา

ขออนุญาตแสดงความคิดเห็นทางวิชาการ โดยเห็นสมควรหยิบยกบางประเด็นที่น่าสนใจขึ้นพิจารณา เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว ดังนี้ 1. มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2550 เป็นต้นไป 2. มาตรา 3 บทบัญญัติช่วงแรกมีลักษณะบ่งชี้ว่าเป็นกฎหมายที่มีเจตนาพิเศษ ซึ่งพิจารณาจากนิยามที่ว่า ...

28 ตุลาคม 2552 | อ่าน 3157 ครั้ง | อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...(หมวดหมู่: บทความ - กฎหมายระหว่างประเทศ)
ผู้เขียน : นายสกุลยุช หอพิบูลสุข

การลักพาตัวลูกโดยพ่อหรือแม่ (Parental Abduction) คือ “การที่พ่อหรือแม่ ญาติฝ่ายพ่อหรือแม่ หรือผู้สมรู้ร่วมคิดฝ่ายพ่อหรือแม่ (agent) เอาลูกไป (taking) หน่วงเหนี่ยว (retention) หรือซ่อน (concealment) ลูกไว้ โดยละเมิดอำนาจปกครอง (custody rights) และสิทธิที่จะติดต่อกับลูก (visitation right) ของแม่หรือพ่อ หรือญาติของแม่หรือพ่ออีกฝ่ายหนึ่ง” การลักพาตัวลูกดังกล่าวจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่พ่อแม่ทะเลาะกัน หรือภายหลังจากการสมรสสิ้นสุดแล้ว โดยฝ่ายพ่อหรือแม่จะพาลูกไปกับอยู่ตนโดยไม่ได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่ง เพราะเชื่อว่าการที่ลูกอยู่กับตนจะเป็นประโยชน์ต่อลูกยิ่งกว่าการปล่อยให้ลูกอยู่กับอีกฝ่ายหนึ่ง เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ได้สร้างความทุกข์ใจอย่างยิ่งแก่ฝ่ายแม่หรือพ่อที่ลูกของตนถูกลักพาตัวไป...

02 ตุลาคม 2552 | อ่าน 2861 ครั้ง | อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...(หมวดหมู่: บทความ - กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค)
ผู้เขียน : ดร.วิชช์ จีระแพทย์

จาก วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 8 ฉบับที่ 22 เดือน มกราคม-เมษายน 2549 หน้า 12 – 40

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

21 กันยายน 2552 | อ่าน 3815 ครั้ง


<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
แหล่งผลงานทางวิชาการสาขานิติศาสตร์
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2550 - 2551 โดย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ
โดยการสนับสนุนของ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  |  ข้อยกเว้นความรับผิด
Start at 1 July 2008