ผู้เขียน หัวข้อ: ขอวีซ่าเดินทางเข้าประเทศไทย  (อ่าน 336 ครั้ง)

korpor

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 573
  • อีเมล์
ขอวีซ่าเดินทางเข้าประเทศไทย
« เมื่อ: 01 มิถุนายน, 2018, 10:23:22 AM »
                คุณขอคำปรึกษาโดยให้ข้อมูลว่า บิดาชาวอังกฤษมีบุตรกับหญิงไทยที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน ขณะนี้บุตรอยู่ในความดูแลของปู่ชาวอังกฤษที่พำนักอยู่กับภริยาชาวไทยในประเทศไทย บิดาชาวอังกฤษต้องการขอวีซ่าเข้าประเทศไทยเพื่อมาอุปการะดูแลบุตรชาวไทยคนนี้ (แบบ Non Immigrant Type O ) จึงอยากทราบขั้นตอนขอใบรับรองบุตร หรือเอกสารแสดงสิทธิการปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว โดยฝ่ายมารดาเด็กยินยอมว่าจำเป็นต้องใช้ทนายความหรือต้องขอคำสั่งศาลหรือไม่ และในการขอวีซ่าประเภทนี้ต้องใช้เอกสารใดบ้าง

korpor

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 573
  • อีเมล์
Re: ขอวีซ่าเดินทางเข้าประเทศไทย
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 01 มิถุนายน, 2018, 10:24:31 AM »
สฝคป. ขอเรียนแนะนำดังนี้
๑. การจดทะเบียนการรับรองบุตร
– บุตรที่เกิดโดยบิดามารดามิได้จดทะเบียนสมรสกันถือว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของมารดาเพียง
ฝ่ายเดียว แต่กฎหมายเปิดโอกาสให้ชายจดทะเบียนรับรองบุตรได้และถือเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของ
ฝ่ายชายด้วย นับแต่วันจดทะเบียน (ป.พ.พ. มาตรา ๑๕๔๗)
๑.๑ การรับรองบุตรด้วยความสมัครใจของชายผู้เป็นบิดา
หลักเกณฑ์
– บิดามารดาและบุตรต้องไปที่สำนักงานเขตหรืออำเภอ กิ่งอำเภอ หรือสถานทูต สถานกงสุลไทยในต่างประเทศแห่งใดก็ได้ ถ้ามารดาและบุตรไม่ไปด้วย นายทะเบียนจะมีหนังสือแจ้งไปยังฝ่ายที่ไม่มาเพื่อให้มาให้ความยินยอมหรือคัดค้านการจดทะเบียน ถ้าพ้น ๖๐ วัน นับแต่การแจ้งความของนายทะเบียนไปถึง ถือว่าไม่ให้ความยินยอม ถ้ามารดาและบุตรอยู่ต่างประเทศจะขยายเวลาเป็น ๑๘๐ วัน ในกรณีที่เด็กหรือมารดาเด็กคัดค้านว่าผู้ขอจดทะเบียนไม่ใช่บิดาหรือไม่ให้ความยินยอม หรือไม่อาจให้ความยินยอมได้การจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรต้องมีคำพิพากษาของศาล
๑.๒ หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
– บัตรประจำตัวของบิดามารดา
– สูติบัตรของบุตร
– สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
ค่าธรรมเนียม
– การรับรองบุตรด้วยความสมัครใจของชายผู้เป็นบิดา ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ สถานที่ติดต่องานปกครอง
  สำนักงานเขตทุกเขต หรืออำเภอ กิ่งอำเภอ หรือสถานทูต สถานกงสุลไทยในต่างประเทศแห่งใดก็ได้
๑.๓ ขั้นตอนในการติดต่อขอจดทะเบียนการรับรองบุตร
– บิดายื่นคำร้องตามแบบของทางราชการ
– บุตรมารดาลงชื่อให้ความยินยอมที่ด้านหลังคำร้อง
– ถ้าบุตรหรือมารดาไม่ไปให้ความยินยอม นายทะเบียนจะทำหนังสือแจ้งไปยังฝ่ายที่ไม่มาให้มาให้ความ
  ยินยอมหรือคัดค้านภายในกำหนดเวลาตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์
           อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าการจดทะเบียนรับรองบุตร จะทำให้บุตรนอกสมรสกลายเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายชาย (บิดาชาวอังกฤษ) ด้วย แต่ในเรื่องของอำนาจปกครองนั้น กฎหมายถือว่าฝ่ายบิดาและมารดามีอำนาจปกครองร่วมกันหลังจากฝ่ายบิดาจดทะเบียนรับรองบุตรแล้ว ส่วนการขอมีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงฝ่ายนั้น ฝ่ายบิดาหรือมารดา ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องร้องขอต่อศาลให้ถอนอำนาจปกครองของอีกฝ่ายหนึ่งตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๕๙๘/๗ (๕) และมาตรา ๑๕๙๘ (๖) โดยต้องว่าจ้างทนายความให้ดำเนินการให้
๒. เอกสารในการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศไทยเพื่อมาเยี่ยมเยือน และอุปการะเลี้ยงดูบุตรชาวไทย บิดาชาวอังกฤษต้องยื่นแสดงต่อสถานทูตไทยประจำประเทศสหราชอาณาจักร (อังกฤษ) เพื่อขออนุมัติ สำหรับวีซ่าประเภท Non Immigrant Type O (มีอายุ ๖๐ วัน) นั้น ต้องใช้เอกสารดังนี้คือ
   ๒.๑ สำเนาใบเกิดหรือใบสูติบัตรของบุตรชาวไทย
   ๒.๒ สำเนาหนังสือเดินทางหรือ Passport ของบุตรชาวไทย หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบุตร (กรณีอายุเกิน ๗ ปี)
   ๒.๓ สำเนาใบสมรสของภริยาชาวไทย หรือสำเนาใบหย่ากรณีหย่า หรือถ้ามิได้จดทะเบียนสมรสต้องใช้ใบแสดงอำนาจปกครองบุตร ซึ่งได้แก่คำสั่งศาลที่แสดงว่าบิดามีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงฝ่ายเดียว
   ๒.๔ สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง ๓ เดือน แสดงฐานะทางการเงินของบิดาชาวอังกฤษแสดงว่ามีรายได้รายเดือนรวมกันแล้วต้องมากกว่า ๑,๔๐๐ ปอนด์ ต่อปี
   ๒.๕ หนังสือเดินทาง หรือ Passport ของบิดาชาวอังกฤษฉบับปัจจุบันที่ยังไม่หมดอายุ

ที่มา: http://www.thaiemblassy.org/london/en/services/๗๗๔๒/๘๔๕๐๘-Non-Immigrant-visas.hotmail.#๖

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ