ผู้เขียน หัวข้อ: จดทะเบียนรับรองบุตรของประเทศฟิลิปปินส์  (อ่าน 510 ครั้ง)

korpor

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 565
  • อีเมล์
               คุณขอคำปรึกษาเรื่องผลทางกฎหมายในการจดทะเบียนรับรองบุตรตามกฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์ว่าจะมีผลอย่างไรกับแฟนชาวเยอรมันของคุณบ้าง และต้องใช้เอกสารใดบ้างนั้น

korpor

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 565
  • อีเมล์
Re: จดทะเบียนรับรองบุตรของประเทศฟิลิปปินส์
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 16 มีนาคม, 2018, 10:17:17 AM »
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ (สฝคป.) ขอเรียนแนะนำดังนี้
การจดทะเบียนรับรองบุตรตามกฎหมายฟิลิปปินส์มีผลทางกฎหมายคล้ายคลึงกับการจดทะเบียนรับรองบุตรตามกฎหมายไทยดังจะเห็นได้จากข้อเปรียบเทียบดังต่อไปนี้
๑. ตามกฎหมายไทย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๕๔๖ กำหนดว่า “เด็กเกิดจากหญิง ที่มิได้มีการสมรสกับชายให้ถือว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของหญิงนั้น” และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา  ๑๕๔๗ กำหนดว่า
“เด็กเกิดจากบิดามารดาที่มิได้สมรสกัน จะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายเมื่อ บิดามารดาได้สมรสกัน   ในภายหลัง หรือบิดาได้จดทะเบียนว่าเป็นบุตร หรือศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร”
๒. การรับรองบุตรด้วยความสมัครใจของชายผู้เป็นบิดา (ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๕๔๗) มีหลักเกณฑ์ดังนี้
บิดามารดาและบุตรต้องไปที่สำนักงานเขตหรืออำเภอ กิ่งอำเภอ หรือสถานทูต สถานกงสุลไทยในต่างประเทศแห่งใดก็ได้ ถ้ามารดาและบุตรไม่ไปด้วย นายทะเบียนจะมีหนังสือแจ้งไปยังฝ่ายที่ไม่มาเพื่อให้มาให้ความยินยอม หรือคัดค้านการจดทะเบียน ถ้าพ้น ๖๐ วัน นับแต่การแจ้งความของนายทะเบียน  ไปถึง ถือว่าไม่ให้ความยินยอม ถ้ามารดาและบุตรอยู่ต่างประเทศจะขยายเวลาเป็น ๑๘๐ วัน ในกรณีที่เด็กหรือมารดาเด็กคัดค้านว่าผู้ขอจดทะเบียนไม่ใช่บิดาหรือไม่ให้ความยินยอม หรือไม่อาจให้ความยินยอมได้ การ    จดทะเบียนเด็กเป็นบุตรต้องมีคำพิพากษาของศาล
ที่มา: http://www.scblu.com/?p=512
๓. ส่วนกฎหมายฟิลิปปินส์ คือ The Family Code of the Philippines (Article176) กำหนดว่า

 “บุตรนอกสมรสจะอยู่ภายใต้อำนาจปกครองของมารดาแต่เพียงฝ่ายเดียว และจะใช้นามสกุลของมารดา และอยู่ภายใต้การอุปการะเลี้ยงดู การพิทักษ์ปกป้องสิทธิทั้งปวงจากมารดาฝ่ายเดียวเท่านั้นโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายนี้”
นอกจากนั้น Article216 ของกฎหมายฉบับนี้ยังระบุว่าหากมารดาของบุตรนอกสมรสถึงแก่กรรมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้ปกครองดูแลบุตรนอกสมรสของตนได้ บุคคลดังต่อไปนี้จะเป็นผู้ใช้อำนาจดังกล่าวแทน คือ
(๑) ปู่ย่า หรือตายายผู้ยังมีชีวิตอยู่
(๒) พี่ชาย หรือพี่สาวของเด็กที่มีอายุ ๒๑ ปีขึ้นไป ยกเว้นขาดคุณสมบัติ หรือไม่เหมาะสม
(๓) ตัวเด็ก (บุตร) เองเมื่อมีอายุครบ ๒๑ ปีขึ้นไป ยกเว้นขาดคุณสมบัติหรือไม่เหมาะสม
ที่มา: http://www.Manila times.net/mother-has-sole-parential-right-over illegitimate-child/12056/
 ๔.ส่วนการจดทะเบียนรับรองบุตรตามความสมัครใจของชายผู้เป็นบิดานั้น กฎหมายฟิลิปปินส์ “Civil Registration Law” หรือ Republic Act No. 9255 (Administrative order No. 1, Series of 2016) (An Act Allowing Illegitmate Children to Use the Surname of their Father) ที่กำหนดไว้ว่า
(๑). เอกสารที่ต้องนำมาจดทะเบียนรับรองบุตรได้แก่ ในเกิดของเด็กหรือ Certificate of Live Birth (COLB) กรณีที่เด็กเกิดในประเทศฟิลิปปินส์ หรือ รายงานการเกิดของเด็กหรือ Report of Birth (ROB) กรณีที่เด็กเกิดในต่างประเทศโดยยื่นพร้อมกับเอกสารดังต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง
   ก. เอกสารรับรองความเป็นบิดาที่ทางราชการออกให้
   ข. หนังสือรับรองความเป็นบุตรที่บิดาเขียนและลงชื่อด้วยลายมือของตนเอง
   ค. หนังสือยินยอมให้บุตรใช้นามสกุลของบิดาที่บิดาลงลายมือชื่อ และนำไปจดทะเบียนกับทางราชการ

 (๒). ผู้ยื่นคือบุคคลดังต่อไปนี้สามารถยื่นเรื่องที่ สำนักงานจดทะเบียนท้องถิ่นในเขตที่เด็กในประเทศฟิลิปปินส์หรือสถานทูต สถานกงสุล หรือหน่วยงานตัวแทนของกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ในต่างประเทศทุกแห่งใกล้กับประเทศที่ฝ่ายบิดาหรือมารดามีถิ่นที่อยู่หรือมีภูมิลำเนา
   ก. บิดาหรือมารดาหรือตัวบุตรที่บรรลุนิติภาวะ หรือผู้ปกครองอื่นๆ ที่กฎหมายกำหนด โดยใช้เอกสารรับรองความเป็นบิดาที่ทางราชการออกให้
   ข. บิดาหรือมารดาหรือตังบุตรที่บรรลุนิติภาวะ หรือผู้ปกครองอื่นๆ ที่กฎหมายกำหนด โดยใช้หนังสือยินยอมให้บุตรใช้นามสกุลของบิดาที่มีการลงทะเบียนกับทางราชการแล้ว
   ค. บิดาฝ่ายเดียวด้วยตนเอง โดยใช้หนังสือรับรองความเป็นบุตรที่บิดาเขียนและลงชื่อด้วยลายมือของตนเอง
ส่วนมารดาหรือตัวบุตรที่บรรลุนิติภาวะ หรือผู้ปกครองอื่นๆ ที่กฎหมายกำหนดสามารถใช้หนังสือรับรองความเป็นบุตรที่บิดาเขียนและลงชื่อด้วยลายมือของตนเองเมื่อฝ่ายบิดาได้เสียชีวิตแล้ว เพื่อสนับสนุนเป็นหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบิดาและบุตร
(๓). ผลของการนำเอกสารทั้ง ๓ ประเภทไปจดทะเบียนรับรองบุตร ณ สถานที่ตามที่กฎหมายกำหนดจะสามารถได้รับการจดทะเบียนรับรองและออกให้ใบรับรองภายในระยะเวลา ๒๐ วัน หลังจากวันที่ได้ยื่นเรื่องและเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเอกสารต่างๆจนครบถ้วนแล้ว
ที่มา: https://psa.gov.ph/ch/civl registration/republic-act-9255
๕. ผลทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบิดาของบุตรภายหลังจากที่ได้ใบรับรองการจดทะเบียนรับรองบุตรแล้ว
      (๑) เป็นการรับรองว่าเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดาโดยไม่ต้องอาศัยคำพิพากษาของศาล
      (๒) กฎหมายรับรองว่าเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดา ซึ่งมีผลเฉพาะตัวเด็กเท่านั้น
      (๓) บิดามีอำนาจปกครองบุตรตามกฎหมายโดยมีอำนาจปกครองร่วมกับมารดา
      (๔) ไม่มีผลให้มารดาของเด็กซึ่งเป็นภริยานอกสมรส กลายเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย กล่าวโดยสรุป สฝคป. จึงขอแนะนำให้แฟนชาวเยอรมันของคุณนำหลักฐาน
      ตามข้อ ๔ (๑) ไปยื่นจดทะเบียนรับรองบุตร ณ สถานทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย ที่ตั้ง ๗๐๐ ถนนสุขุมวิทย์ (ซอยฟิลิปปินส์หรือซอยสุขุมวิทย์ ๓๐/๑) เขตพระโขนง กทม. ๑๐๑๑๐ โทร ๐๒-๒๕๙-๙๗๙๗ Fax. ๐๒-๒๕๙-๒๘๐๙


สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ