ผู้เขียน หัวข้อ: การขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน/ทร.๑๔ และการขอบัตรประจำตัวประชาชน  (อ่าน 528 ครั้ง)

korpor

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 576
  • อีเมล์
             ตามที่ขอคำปรึกษาเรื่อง นาง ก. น้องสาวร่วมมารดาของคุณซึ่งมีบิดาเป็นชาวสหรัฐอเมริกาขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน/ทร.๑๔ และขอมีบัตรประชาชน ว่าน้องสาวร่วมมารดาของคุณเกิดในประเทศไทยมีมารดาเป็นคนไทย ซึ่งมีสัญชาติไทย มีสูติบัตรไทย แต่ตอนเกิดมารดามิได้แจ้งชื่อเพิ่มเติมเข้าในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔ ) เนื่องจากต้องอพยพ ตามสามีชาวสหรัฐอเมริกา ซึ่งจดทะเบียนสมรสถูกต้องทั้งตามกฎหมายไทยและกฎหมายสหรัฐอเมริกา กลับประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจากที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาประกาศปิดฐานบินในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๗ นั้น

korpor

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 576
  • อีเมล์
สฝคป. ขอเรียนว่าเนื่องจาก นาง ก. เกิดในประเทศไทยโดยมารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย นาง ก. จึงได้สัญชาติไทยตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ (แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๓๕) ที่กำหนดว่า
           “มาตรา ๗ บุคคลดังต่อไปนี้ย่อมได้สัญชาติไทยโดยการเกิด
           (๑) ผู้เกิดโดยบิดาหรือมารดา เป็นผู้มีสัญชาติไทย ไม่ว่าจะเกิดในหรือนอกราชอาณาจักรไทย
           (๒) ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย ยกเว้นบุคคลตามมาตรา ๗ ทวิ วรรคหนึ่ง”
             สำหรับการมีชื่อในทะเบียนบ้าน/ทร.๑๔ นั้น มาตรา ๓๖ แห่ง พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ (แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ ) กำหนดให้นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นมีหน้าที่จัดทำทะเบียนบ้านให้ผู้มีสัญชาติไทยดังนั้นหากนาง ก.  ประสงค์ที่จะมีชื่อในทะเบียนบ้านก็จะต้องนำเอกสารหลักฐานทางราชการของตนเช่น สูติบัตรของตน และเอกสารทางราชการของมารดาและบรรพบุรุษฝ่ายมารดาที่แสดงความเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยอย่างชัดเจน เช่น  บัตรประชาชน หรือทะเบียนบ้าน หรือสูติบัตร หรือใบมรณบัตร หรือทะเบียนสมรส หรือหนังสือเดินทาง ฯลฯ ไปแสดงต่อ ฝ่ายการทะเบียนราษฎรและสัญชาติ ส่วนการทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทร. ๐๒-๗๙๑-๗๓๑๔ ถึง ๖ เพื่อร้องขอใบรับรองสัญชาติไทย หรือร้องขอให้มีการเพิ่มชื่อของนาง ก.  ในทะเบียนราษฎรไทยในสถานะคนสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านคนอยู่ถาวร (ท.ร.๑๔)

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ