ผู้เขียน หัวข้อ: การคลอดบุตรกรณีเอกสารยังไม่เรียบร้อยสามารถอยู่ในเกาหลีได้กี่วันคะ  (อ่าน 782 ครั้ง)

Northkim

 • Guest
 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 3
  • อีเมล์
สวัสดีคะ  คือว่าดิฉันมีแฟนเป็นคนเกาหลีใต้ และท้องแต่เอกสารยังไม่เรียบร้อยดิฉันสามารถคลอดบุตรที่เกาหลีได้ไหมคะ  และสามารถอยู่ในเกาหลีได้กี่วันหลังคลอดบุตรคะ

korpor

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 576
  • อีเมล์
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ (สฝคป.) ขอเรียนว่า เมื่อแฟนของคุณได้รับใบหย่าแล้ว คุณกับแฟนสามารถจดทะเบียนสมรสเลยได้หรือไม่
ตามข้อมูลในระบบอินเตอร์เน็ทพบว่า เงื่อนไขข้อกำหนดด้านพิธีการของการสมรสข้ามชาติของเกาหลี (การสมรสระหว่างคนเกาหลีกับคนต่างชาติ) จะบังคับโดยกฎหมายของสถานที่ที่มีการสมรสเกิดขึ้น หรือโดยกฎหมายสัญชาติของคู่สมรสฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด เว้นแต่ในกรณีที่การสมรสทำขึ้นในสาธารณรัฐเกาหลี และเกี่ยวข้องกับฝ่ายที่เป็นคนเกาหลี พิธีการของการสมรสนั้นจะบังคับโดยกฎหมายของสาธารณรัฐของเกาหลี โดยสถานที่ที่มีการทำการสมรส อันเป็นการสมรสที่ทำขึ้นโดยการตกลงกันและโดยความยินยอมของคู่สมรสทั้งสองฝ่ายเท่านั้น ในที่นี้จะหมายถึง สถานที่ที่คู่สมรสทั้งสองฝ่ายอยู่ ณ เวลาที่ทำการตกลง (สมรส) กันดังกล่าว และเป็นการสมรสที่มีการยื่นแจ้งการสมรสต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ สถานที่ที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนั้นปฏิบัติงาน
การสมรสจะเป็นการสมรสอย่างถูกต้องก็ต่อเมื่อมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ รับเรื่องและทำการรับรองการแจ้งการสมรสนั้น แม้จะไม่มีการบันทึกการสมรสนั้นในทะเบียนความสัมพันธ์ทางครอบครัวก็ตาม อย่างไรก็ดี หากไม่มีการบันทึกการสมรสในทะเบียนความสัมพันธ์ทางครอบครัว จะไม่มีทางที่จะพิสูจน์ได้ว่าท่านได้ทำการแจ้งการสมรสแล้ว เพราะฉะนั้น ขอแนะนำให้ท่านขอหนังสือจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ดังกล่าวได้รับแจ้งการสมรสของท่านแล้ว
การแจ้งการสมรสในประเทศเกาหลี
๑. ในกรณีที่คนเกาหลีกับคนต่างชาติทำการสมรสกันในสาธารณรัฐเกาหลี
- การแจ้งการสมรสจะต้องทำขึ้นโดยคู่สมรสทั้งสองฝ่าย
- การแจ้งการสมรสอาจกระทำขึ้น ณ ที่ที่มีการจดทะเบียนความสัมพันธ์ทางครอบครัวของคู่สมรสฝ่ายที่เป็นคนเกาหลีอยู่ ตามที่อยู่ตามสำมะโนครัว หรือ ที่อยู่ปัจจุบันของคู่สมรส
- อย่างไรก็ตาม การรายงานเกี่ยวกับคนเกาหลีที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศอาจทำที่สำนักงานทะเบียนด้านความสัมพันธ์ทางครอบครัวสำหรับคนเกาหลีที่พำนักอยู่ในต่างประเทศ
วิธีกรอกแบบฟอร์มการแจ้งการสมรสและเอกสารต่อไปนี้จำเป็นต้องใช้เพื่อยืนยันสถานะของผู้แจ้งขอ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “การแจ้งการสมรส”ที่ http://www.easylaw.go.kr/CSM/SubCnpcls
Cmd.laf?csmSeq=598&ccfNo=1&cciNo=1&cnpClsNo=2
๒. โดยมีเงื่อนไขว่า ในการพิสูจน์ว่าคู่สมรสต่างชาติได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดแห่งการสมรสตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมายสัญชาติของคู่สมรสหรือไม่นั้น (โปรดดู “เงื่อนไขข้อกำหนดของการทำการสมรสข้ามชาติ’’ ที่ http://www.easylaw.go.kr/CSM/SubCnpclsCmd.laf?csmSeq=598&ccfNo=1&cciNo
=1&cnpClsNo=2) คุณจะต้องจัดหาเอกสารเพิ่มเติมเพื่อพิสูจน์ว่าคู่สมรสต่างชาติได้ปฏิบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขข้อกำหนดแห่งการสมรสตามที่กำหนดโดยกฎหมายสัญชาติของคู่สมรส (โปรดดูรายละเอียดที่ http://m.easylaw.go.kr/MOM/SubCsmOvRetrieve.laf?langCd=700106&csmSeq=598&ccfNo=1&cciNo=2&cnpClsNo=1)
การแจ้งการสมรสที่กระทำในต่างประเทศ
๑. การจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทย คือการจดทะเบียนสมรส ณ ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ ณ สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ โดยเอกสารของคุณที่ต้องเตรียม ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนหย่า (ถ้ามี) เอกสารฝ่ายคนต่างชาติ (กรณีของคุณคือคนเกาหลี) ได้แก่ สำเนาหนังสือเดินทาง และหนังสือรับรองความเป็นโสด ซึ่งได้รับการรับรองเอกสารโดยสถานเอกอัครราชทูต (สาธารณรัฐเกาหลี) พร้อมรับรองคำแปลภาษาไทย และให้กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศรับรองอีกครั้งหนึ่งในกรณีจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย หรือรับรองโดยหน่วยงานราชการท้องถิ่นของประเทศนั้นในกรณีจดทะเบียนสมรสที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ (สาธารณรัฐเกาหลี)
แม้ว่าคนเกาหลีและคนต่างชาติ (คุณ) ที่ทำการสมรสกันจะปฏิบัติตามขั้นตอนของการสมรสในต่างประเทศตามกฎหมายของตน (ประเทศไทย) แล้วก็ตาม คุณก็ควรแจ้งการสมรสดังกล่าวตามกฎหมายแพ่งของสาธารณรัฐเกาหลีด้วย ถ้าคุณต้องการให้มีการบันทึกการสมรสดังกล่าวนั้นลงในทะเบียนความสัมพันธ์ทางครอบครัวของคู่สมรสเกาหลี หรือ อีกนัยหนึ่ง คุณต้องยื่นแจ้งการสมรสต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในประเทศเกาหลีโดยการยื่นเอกสารต่าง ๆ ที่แสดงว่าการสมรสของท่านนั้นได้กระทำอย่างถูกต้องแล้ว
 วิธีแสดงว่าได้ทำการสมรส โดยการยื่นทะเบียนสมรสที่ทำขึ้นและสถานที่ยื่นทะเบียนสมรสที่ทำขึ้นโปรดดูที่ http://m.easylaw.go.kr/MOM/SubCsmOvRetrieve.laf?langCd=700106&csmSeq=598&
ccfNo=1&cciNo=2&cnpClsNo=1
ในส่วนของขั้นตอนการขอวีซ่าแต่งงาน คุณซึ่งคนต่างชาติสมรสกับคนสัญชาติเกาหลี จะมีฐานะเป็นคู่สมรสของคนสัญชาติเกาหลี หากสมรสกันในสาธารณรัฐเกาหลี คุณอาจขอเปลี่ยนสถานภาพจากผู้อยู่ชั่วคราวเป็นผู้อยู่อาศัย (VISA F-2) แล้วไม่จำเป็นต้องขอการเปลี่ยนสถานภาพใดๆ ในประเทศเกาหลีอีก แต่หากไม่ได้สมรสกันในสาธารณรัฐเกาหลี คุณต้องมีคุณสมบัติสำหรับการขอย้ายถิ่นฐานอันเนื่องมาจากการสมรส(VISA F-6 ใบอนุญาตผู้อยู่อาศัย) โปรดดูเพิ่มเติมที่ “สถานภาพผู้อยู่อาศัยของผู้เข้าเมืองเพื่อการสมรส” และ “สถานภาพผู้อยู่ชั่วคราวของคู่สมรสของคนสัญชาติเกาหลี” ที่ http://www.easylaw.go.kr/CSM/Sub
CnpclsCmd.laf?csmSeq=598&ccfNo=2&cciNo=1&cnpClsNo=1
โดยคุณต้องเตรียมเอกสารต่างๆ ให้ครบก่อนยื่นขอวีซ่า คุณสามารถดูรายการเอกสารและดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ ได้ที่ http://tha.mofa.go.kr/webmodule/htsboard/template/read/
new_legengreadboard.jsp?typeID=16&boardid=14080&seqno=700030&c=&t=&pagenum=1&tableName=TYPE_ENGLEGATIO&pc=&dc=&wc=&lu=&vu=&iu=&du= และหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมกรุณาติดต่ออีเมล์สถานทูตสาธารณรัฐเกาหลี ที่ koembth0404@mofa.go.kr
อนึ่ง หากคุณเดินทางไปสาธารณรัฐเกาหลีโดยใช้วีซ่าประเภทอื่น คุณสามารถอยู่ในสาธารณรัฐเกาหลีได้เพียงตามกำหนดที่ได้รับอนุญาตสำหรับวีซ่าประเภทนั้นๆ หรือจนกว่าคุณจะขอเปลี่ยนประเภทวีซ่าหรือสถานภาพจากผู้อยู่ชั่วคราวเป็นผู้อยู่อาศัย (VISA F-2) โดยการสมรสตามกฎหมายเกาหลีได้ ทั้งนี้ คุณควรสอบถามสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ