ผู้เขียน หัวข้อ: การขอเพิ่มชื่อสามีต่างชาติเข้าในทะเบียนบ้าน  (อ่าน 4718 ครั้ง)

korpor

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 565
  • อีเมล์
             ตามที่คุณได้สอบถามว่า คุณจดทะเบียนสมรสที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อสามีเกษียณจะย้ายกลับมาอยู่ที่ประเทศไทยด้วยกัน แต่ก่อนจะย้ายกลับมาคุณอยากจะสร้างบ้านก่อนเพื่อเปิดบัญชีธนาคารร่วมกันเนื่องจากธนาคาร แจ้งว่าจะต้องมีชื่อพำนักถาวรก่อน เช่น มีชื่อในทะเบียนบ้าน อยากทราบว่าต้องดำเนินการอย่างไรเพราะขณะนี้ยังไม่ได้ดำเนินการขอวีซ่าแบบอยู่ถาวร

korpor

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 565
  • อีเมล์
Re: การขอเพิ่มชื่อสามีต่างชาติเข้าในทะเบียนบ้าน
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 08 มกราคม, 2018, 02:08:04 PM »
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ (สฝคป.) ขอเรียนให้ทราบดังนี้
   จากการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต http://www.bangkokbank.com ได้ความว่า กรณีการขอเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารในประเทศไทยสำหรับชาวต่างชาติ มี ๓ กรณี คือ
   (๑) ชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยเป็นการถาวร โดยแสดงหลักฐานใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่ และสำเนาทะเบียนบ้าน
   (๒) ชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย โดยแสดงหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน
   (๓) ชาวต่างชาติที่ไม่มีใบอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย ให้แสดงหนังสือเดินทางพร้อมกับเอกสารประกอบการเปิดบัญชี ได้แก่ หนังสือรับรองที่ออกโดยสถานทูตหรือองค์การระหว่างประเทศ/หน่วยงานต่างประเทศ เช่น หนังสือรับรองการรับเงินบำนาญจากหน่วยงานรัฐบาลต่างประเทศ/ธนาคารของผู้ขอเปิดบัญชีในต่างประเทศส่งผ่าน SWIFT/บุคคลที่ธนาคารเชื่อถือได้ เช่น เจ้าหน้าที่ธนาคาร ลูกค้า ข้าราชการ ผู้บริหารบริษัทเอกชน/สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทยที่ธนาคารเชื่อถือได้/บริษัทที่ธนาคารเชื่อถือได้ เช่น หนังสือรับรองการทำงาน กรณีที่ผู้ขอเปิดบัญชีอยู่ระหว่างการขออนุญาตทำงาน หรือเอกสารอื่นๆ ที่มีชื่อของลูกค้า เช่น เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด เป็นต้น
   สำหรับกรณีสามีคุณซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยเป็นการถาวร หากประสงค์จะเปิดบัญชีสามารถทำได้ตามเงื่อนไขข้อ ๓ ข้างต้น
   สำหรับการขอเพิ่มชื่อบุคคลต่างชาติเข้าทะเบียนบ้านของไทยนั้นมีได้ ๒ กรณี ได้แก่
   ๑. การขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร.๑๔ (เล่มสีน้ำเงิน) ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๐๑ กำหนดไว้ว่า “คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔) ให้ยื่นคำร้องตามแบบพิมพ์ที่กำหนดต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่ผู้ร้องมีภูมิลำเนาในปัจจุบัน...” และตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๓๖ ดังนั้น หากสามีคุณประสงค์จะขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร.๑๔ เล่มสีน้ำเงินนี้ สามีคุณจะต้องดำเนินการขออนุญาตมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเสียก่อน เมื่อได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่แล้วจึงมายื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยนำหลักฐานประจำตัวผู้ขอเพิ่มชื่อ (หนังสือเดินทาง) ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่จะเพิ่มชื่อ ใบสำคัญอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เจ้าบ้านพร้อมบัตรประจำตัวของเจ้าบ้าน ยื่นต่อนายทะเบียนที่สำนักงานเขตในท้องที่ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในปัจจุบัน
   สำหรับการขอมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยของชาวต่างชาตินั้น มีหลายประเภท ได้แก่
   - ประเภทเข้ามาเพื่อการลงทุน
   - ประเภทเพื่อทำงาน
   - ประเภทเข้ามาเพื่อเหตุผลทางมนุษยธรรม เพื่อให้ความอุปการะหรืออยู่ในความอุปการะของคู่สมรส บุตรอายุต่ำกว่า ๒๐ ปีที่ยังไม่สมรส หรือบิดาหรือมารดาผู้มีสัญชาติไทยหรือที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
   - ประเภทเข้ามาเป็นผู้เชี่ยวชาญ
   - ประเภทกรณีพิเศษเฉพาะราย
   โดยจะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมืองและด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรี และเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด โดยคำนึงถึงรายได้ สินทรัพย์ ความรู้ ความสามารถในด้านวิชาชีพ และฐานะครอบครัวของคนต่างชาติดังกล่าวกับบุคคลสัญชาติไทย เป็นต้น
   ในกรณีสามีของคุณ หากประสงค์จะขอมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย สามารถยื่นคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรประเภทเข้ามาเพื่อเหตุผลทางมนุษยธรรมได้ (กรณีผู้ให้ความอุปการะเป็นผู้สูงอายุ) มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
   (๑) คนต่างชาติมีอายุ ๕๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนับจนถึงวันที่ยื่นคำขอ และ
   (๒) เป็นคู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจนถึงวันที่ยื่นคำขอ และ
   (๓) ผู้ให้ความอุปการะมีรายได้ต่อปีเฉลี่ยไม่น้อยกว่าเดือนละ ๖๕,๐๐๐ บาท เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปีติดต่อกันนับจนถึงวันที่ยื่นคำขอ และ
   (๔) บุคคลสัญชาติไทยแสดงความประสงค์ที่จะให้ความอุปการะหรืออยู่ในความอุปการะของคนต่างด้าวที่ยื่นคำขอ
   ทั้งนี้ การอนุญาตให้คนต่างชาติมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรมีจำนวนจำกัดตามโควตาประจำปี ซึ่งในแต่ละปีกระทรวงมหาดไทยจะออกประกาศกำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและลงประกาศในราชกิจจานุเษกษา คุณสามารถสอบถามวันเปิดรับคำขอและขอรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารประกอบคำขอได้ที่ กองกำกับการ ๑ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๑ หรือที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด หรือทาง www.imigration.go.th
   ๒. การขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร.๑๓ (เล่มสีเหลือง) เป็นทะเบียนบ้านสำหรับบุคคลต่างด้าวผู้มีสิทธิอาศัยชั่วคราวในราชอาณาจักรไทย ได้แก่ คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับการผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด และบุตรของบุคคลดังกล่าวที่เกิดในราชอาณาจักร ตามพระราชบัญญัติ
การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๓๘ ดังนั้น คนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีหนังสือเดินทางเข้าประเทศไทยซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุดสามารถขอทะเบียนบ้านได้โดยการเพิ่มชื่อเข้าไปในทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน โดยเจ้าบ้านไปแจ้งต่อสำนักทะเบียนตามภูมิลำเนาที่บ้านตั้งอยู่ โดยกรอกคำร้องเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร (ท.ร.๑๓)
   ทั้งนี้ ในกรณีที่ชาวต่างชาติอาศัยอยู่บ้านหลังเดียวกันกับคนไทย คนต่างชาติที่ขอเพิ่มชื่อจะได้รับการเพิ่มชื่อลงในทะเบียนบ้าน ท.ร.๑๓ (เล่มสีเหลือง) ที่มีบ้านเลขที่เดียวกันกับทะเบียนบ้านของคนไทย ท.ร. ๑๔ (เล่มสีน้ำเงิน)
   กรณีสามีคุณจึงสามารถดำเนินการขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านของไทยได้กรณีใดกรณีหนึ่งใน ๒ กรณีข้างต้น ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและภายใต้หลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดดังที่ได้กล่าวมาแล้ว

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ