ผู้เขียน หัวข้อ: ฟ้องชู้ชาวต่างชาติ  (อ่าน 843 ครั้ง)

Pie

 • Guest
 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 1
  • อีเมล์
ฟ้องชู้ชาวต่างชาติ
« เมื่อ: 24 ตุลาคม, 2017, 03:09:46 PM »
อยากทราบว่าถ้าต้องการฟ้องชู้ชางต่างชาติ (เวียดนาม) แต่ไม่ได้มีถิ่นพำนักในเมืองไทย ต้องทำอย่างไรบ้างคะ

korpor

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 565
  • อีเมล์
Re: ฟ้องชู้ชาวต่างชาติ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 30 ตุลาคม, 2017, 02:12:46 PM »
เรียน คุณ Pie
เนื่องด้วยคำถามของคุณยังไม่ชัดเจนเพียงพอในการตอบคำถาม สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ (สฝคป) จึงขอข้อมูลเพิ่มเติมด้วยเพื่อประโยชน์ในการตอบคำถามของคุณต่อไป ดังนี้
1. ผู้ที่ต้องการฟ้องชู้ชาวต่างชาติ แต่ไม่ได้มีถิ่นพำนักในเมืองไทย นั้น เป็นชายหรือหญิง เป็นคนสัญชาติใด และมีถิ่นพำนักในเมืองไทยหรือไม่
2. สามีหรือภริยาของผู้ที่ต้องการฟ้องตามข้อ 1. นั้น เป็นชายหรือหญิง เป็นคนสัญชาติใด และทีถิ่นพำนักพำนักในเมืองไทยหรือไม่
3. ผู้ที่ต้องการฟ้องตามข้อ 1. นั้น ได้จดทะเบียนสมรสกับสามีหรือภริยาตามกฎหมายไทย หรือกฎหมายของประเทศใดหรือไม่ (กรณีหากจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายของต่างประเทศ ได้มีการนำทะเบียนสมรสดังกล่าวมาลงบันทึกฐานะแห่งครอบครัวที่สำนักงานเขตหรือที่ทำการอำเภอของประเทศไทยแล้วหรือไม่)
4. ชู้ชาวเวียดนาม เป็นชายหรือหญิง มีถิ่นพำนักในเมืองไทยหรือไม่
5. "การฟ้องชู้" ที่คุณสอบถามมานั้น คุณหมายถึงการที่สามีหรือภริยาอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อื่นฉันภริยาหรือสามี เป็นชู้หรือมีชู้ หรือร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจิณ และผู้ที่ต้องการฟ้องชู้ต้องการที่จะหย่าด้วยหรือไม่
จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมโดยด่วนด้วย จักขอบคุณยิ่ง
สฝคป.

korpor

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 565
  • อีเมล์
Re: ฟ้องชู้ชาวต่างชาติ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน, 2017, 01:28:45 PM »
เรียน คุณ Pie
ตามที่คุณถามเรื่องการฟ้องชู้ชาวต่างชาติ แต่ไม่ได้มีถิ่นพำนักในเมืองไทย เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ นั้น
ต่อมาสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ (สฝคป.) ได้ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
แต่ยังไม่ได้รับคำตอบจากคุณ แต่อย่างใด
สฝคป. ขอเรียนถามเพิ่มเติมว่า การกระทำที่เป็นชู้กันนั้น เกิดขึ้นที่ประเทศใด ขอให้คุณให้ข้อเท็จจริงตามที่ถามไปครั้งก่อนและครั้งนี้ เพื่อประกอบการตอบคำถามที่ถูกต้องแก่คุณต่อไปด้วยโดยเร็ว
หากคุณไม่ให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม สฝคป. ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาตอบคำถามที่ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงไม่ชัดเจนให้แก่คุณต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
สฝคป.


korpor

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 565
  • อีเมล์
Re: ฟ้องชู้ชาวต่างชาติ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 26 ธันวาคม, 2017, 11:27:40 AM »
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ (สฝคป.) ขอเรียนว่า เนื่องจาก คำถามของคุณยังมีข้อมูลและรายละเอียดไม่เพียงพอ สฝคป. จึงได้สอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมไปยังคุณ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ และวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ รวม ๒ ครั้งแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้รับข้อเท็จจริงเพิ่มเติมมาแต่อย่างใด สฝคป. จึงขออธิบายข้อกฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเป็นการทั่วไปพอสังเขป ดังนี้
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การ “เป็นชู้หรือมีชู้” เป็นเหตุหนึ่งในเหตุฟ้องหย่า ตามมาตรา ๑๕๑๖ (๑) กล่าวคือ
“มาตรา ๑๕๑๖ เหตุฟ้องหย่ามีดังต่อไปนี้
(๑) สามีหรือภริยาอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อื่นฉันภริยาหรือสามี เป็นชู้หรือมีชู้ หรือร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจิณ อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้ ....”
         และหากศาลพิพากษาให้หย่ากันตามมาตรา ๑๕๑๖ (๑) ผู้ฟ้องยังมีสิทธิได้รับค่าทดแทนจากอีกฝ่ายหนึ่งและจากผู้ที่เป็นชู้ด้วย ตามมาตรา ๑๕๒๓ วรรคแรก แต่หากผู้ฟ้องชู้ไม่ประสงค์จะหย่าขาดจากอีกฝ่ายหนึ่ง หากฝ่ายที่ฟ้องเป็นสามี อาจเลี่ยงมาฟ้องเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งล่วงเกินภริยาไปในทำนองชู้สาวก็ได้ หรือหากฝ่ายที่ฟ้องเป็นภริยา อาจเลี่ยงมาฟ้องเรียกค่าทดแทนจากหญิงอื่นที่แสดงตนโดยเปิดเผยเพื่อแสดงว่าตนมีความสัมพันธ์กับสามีในทำนองชู้สาวก็ได้ โดยไม่ต้องฟ้องหย่า (ศาสตราจารย์พิเศษ ประสพสุข บุญเดช, คำอธิบายกฎหมายครอบครัว (พิมพ์ครั้งที่ ๒๒), กรุงเทพฯ: สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, ๒๕๕๙. หน้า ๔๘๔ –๔๙๓) ตามมาตรา ๑๕๒๓ วรรคสอง กล่าวคือ
“มาตรา ๑๕๒๓ เมื่อศาลพิพากษาให้หย่ากันเพราะเหตุตามมาตรา ๑๕๑๖ (๑) ภริยาหรือสามี มีสิทธิได้รับค่าทดแทนจากสามีหรือภริยาและจากผู้ซึ่งได้รับการอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่อง หรือผู้ซึ่งเป็นเหตุแห่งการหย่านั้น
สามีจะเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งล่วงเกินภริยาไปในทำนองชู้สาวก็ได้ และภริยาจะเรียก          ค่าทดแทนจากหญิงอื่นที่แสดงตนโดยเปิดเผยเพื่อแสดงว่าตนมีความสัมพันธ์กับสามีในทำนองชู้สาวก็ได้
ถ้าสามีหรือภริยายินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้อีกฝ่ายหนึ่งกระทำการตามมาตรา ๑๕๑๖ (๑) หรือให้ผู้อื่นกระทำการตามวรรคสอง สามีหรือภริยานั้นจะเรียกค่าทดแทนไม่ได้”
การฟ้องตามมาตรา ๑๕๑๖ และ ๑๕๒๓ นั้น ศาลไทยจะมีอำนาจในการพิจารณาคดี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง “มาตรา ๔๙ เว้นแต่จะมีบทบัญญัติเป็นอย่างอื่น (๑) คำฟ้อง ให้เสนอต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาล หรือต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลไม่ว่าจำเลยจะมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่ ...” กล่าวคือ
๑. กรณีฟ้องสามีหรือภริยาฝ่ายที่มีชู้ ฝ่ายที่ถูกฟ้องนั้นมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
๒. กรณีฟ้องผู้ที่เป็นชู้ (ชาวต่างชาติ) ผู้ที่เป็นชู้นั้นมีภูมิลำเนาในประเทศไทย  หรือมูลเหตุแห่งการฟ้อง (การกระทำชู้ หรือล่วงเกินภริยาไปในทำนองชู้สาว หรือหญิงอื่นที่แสดงตนโดยเปิดเผยเพื่อแสดงว่าตนมีความสัมพันธ์กับสามีในทำนองชู้สาว) จะต้องเกิดในประเทศไทย
ทั้งนี้ เมื่อมีการฟ้องหย่าในไทยและศาลไทยรับฟ้องไว้แล้ว ศาลจะพิจารณากฎหมายสัญชาติของสามีและภริยาด้วย ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พุทธศักราช ๒๔๘๑ มาตรา ๒๗ กล่าวคือ
         “มาตรา ๒๗ ศาลไทยจะไม่พิพากษาให้หย่ากัน เว้นแต่กฎหมายสัญชาติแห่งสามีและภริยา     ทั้งสองฝ่ายยอมให้หย่าได้
เหตุหย่า ให้เป็นไปตามกฎหมายแห่งถิ่นที่ยื่นฟ้องหย่า”
จึงเรียนมาเพื่อทราบ อนึ่ง หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมประการใด โปรดสอบถาม สฝคป. เข้ามาใหม่ได้ โดยขอให้คุณให้รายละเอียดที่มากเพียงพอเพื่อที่ สฝคป. สามารถใช้เป็นข้อมูลหรือข้อเท็จจริงในการตอบคำถามของคุณได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามที่คุณสอบถาม หรือสามารถเดินทางมาพบพนักงานอัยการ พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ เพื่อหารือเป็นการส่วนตัวได้ที่ สำนักงานอัยการสูงสุดฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคาร A ชั้น ๒ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ