กระดานถามตอบปัญหากฎหมาย

ปัญหากฏหมาย => ตั้งกระทู้ปรึกษาปัญหาทางกฎหมาย => ข้อความที่เริ่มโดย: Supatchar Sridum ที่ 22 พฤศจิกายน, 2017, 10:37:59 AM

หัวข้อ: กรณีเพศเดียวกันจดทะเบียนสมรส และจดบันทึกสถานะทางครอบครัว
เริ่มหัวข้อโดย: Supatchar Sridum ที่ 22 พฤศจิกายน, 2017, 10:37:59 AM
สวัสดีครับ ผมเป็นเพศทางเลือกครับ พบกับชายชาวสวีเดน และคุยกันมาสักระยะใหญ่ๆ ฝ่ายชายดุแลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกๆเดือนหลังจากพบกันที่ไทย และเขาจะกลับมาอีกในไม่กีเดือนเพื่อแต่งงาน ในทางกฏหมายไทยไม่รับรองการสมรส จดทะเบียนไดๆ  ผมอยากทราบว่าสามารถทำการจดทะเบียนที่สวีเดนได้ไหมครับ และสามารถกลับมาจดบันทึกสถานะครอบครัวหลังสมรสได้หรือไม่ ในกรณีที่สามารถจดทะเบียนสมรสกับชาวสวีเดนได้ที่ประเทศเขา และควรเตรียมตัวอย่างไร เอกสารอะไรบ้างครับ
หัวข้อ: Re: กรณีเพศเดียวกันจดทะเบียนสมรส และจดบันทึกสถานะทางครอบครัว
เริ่มหัวข้อโดย: korpor ที่ 20 ธันวาคม, 2017, 10:35:43 AM
           สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ (สฝคป.) ขอแยกเป็น ๒ ประเด็น ดังนี้
๑. ในกรณีที่คุณกำลังจะแต่งงานกับคนเพศเดียวกันคือชายชาวสวีเดน ซึ่งคุณทราบแล้วว่า กฎหมายไทยไม่รับรองการสมรสหรือจดทะเบียนใดๆ ที่คล้ายคลึงกันให้กับคนเพศเดียวกัน คุณอยากทราบว่าสามารถทำการจดทะเบียนที่สวีเดนได้หรือไม่ ต้องเตรียมตัวอย่างไรและใช้เอกสารอะไรบ้าง นั้น
           สฝคป. ขอเรียนว่า การสมรสระหว่าง ชายกับหญิง ชายกับชาย และหญิงกับหญิง ในสวีเดนจะ    ถือว่าถูกต้องตามกฎหมาย ก็ต่อเมื่อได้มีการเข้าพิธีสมรสตามพิธีศาสนา (Kyrklig vigsel) หรือตามพิธีราษฎร์ (Borgerlig vigsel) โดยก่อนการสมรสจะมีการตรวจสอบว่า คู่สมรสมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งกฎหมายสวีเดนกำหนดเงื่อนไขในการสมรสไว้ ๓ ประการคือ คู่สมรส ๑. ต้องมีอายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ ๒. ต้องไม่เคยสมรสมาก่อนหรือเคยสมรสมาก่อนแต่ได้หย่าแล้ว และ ๓. คู่สมรสจะต้องไม่เป็นญาติที่ใกล้ชิดกัน ดังนั้น หากคุณทั้งสองคนมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขก็สามารถจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายสวีเดนได้
           ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตสวีเดนในบางประเทศสามารถจัดพิธีสมรสแบบราษฎร์นี้ได้
ในประเทศที่สถานเอกอัครราชทูตนั้น ๆ ตั้งอยู่ และก็เป็นที่ยอมรับตามกฎหมายสวีเดน
           การสมรสระหว่างคู่สมรสที่มีเพศเดียวกัน เป็นที่ยอมรับตามกฎหมายสวีเดน ตั้งแต่ ๑ พฤษภาคม ค.ศ.๒๐๐๙ (พ.ศ.๒๕๕๒) เป็นต้นมา ซึ่งก่อนหน้าจะทำได้เพียงการจดทะเบียนคู่ครองเท่านั้น (Registrerat partnerskap) (โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมจากคู่มือสำหรับคนไทยในสวีเดนwww.thaiembassy.se/minmapp/คู่มือ        คนไทย_living%20in%20Sweden_0312.pdf)
           เมื่อคุณจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายของประเทศสวีเดนแล้ว คุณทั้งสองมีสิทธิและหน้าที่ระหว่างกันในฐานะสามีและภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายตามที่กฎหมายของประเทศสวีเดนระบุไว้   
           กรณีที่จะทําการสมรสในประเทศสวีเดน มีขั้นตอนและเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นคำขอจดทะเบียนสมรส ดังนั้น ก่อนเดินทางไปประเทศสวีเดน ให้ขอใบรับรองความเป็นโสดจากอําเภอที่มีทะเบียนบ้านอยู่ แล้วแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาสวีเดน แล้วนำไปรับรองการแปลที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับเงื่อนไขการสมรส
๒. คุณอยากทราบว่า หลังการสมรสที่ประเทศสวีเดนแล้ว คุณสามารถกลับมาจดบันทึกฐานะแห่งครอบครัวได้หรือไม่ นั้น
            สฝคป. ขอเรียนว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๔๘ ได้กำหนดว่า “การสมรสจะทำได้ต่อเมื่อชายและหญิงมีอายุสิบเจ็ดปีบริบูรณ์แล้ว แต่ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร ศาลอาจอนุญาตให้ทำการสมรสก่อนนั้นได้” จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าในปัจจุบัน ตามกฎหมายไทยเงื่อนไขของการสมรสคู่สมรสฝ่ายหนึ่งต้องเป็นชาย ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งต้องเป็นหญิง เท่านั้น ดังนั้น การที่คุณจดทะเบียนสมรสกับชายซึ่งเป็นเพศเดียวกันตามกฎหมายสวีเดนนั้น ไม่ถือว่ามีผลเป็นการสมรสตามกฎหมายไทย เนื่องจากกฎหมายไทยยอมรับการสมรสระหว่างชายและหญิงเท่านั้น จึงไม่อาจนำการสมรสที่ประเทศสวีเดนระหว่างบุคคลเพศเดียวกันมาบันทึกฐานะแห่งครอบครัวตามกฎหมายไทยได้
            หากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทรสายด่วน ๑๕๔๘ หรือ ฝ่ายบริหารงานทะเบียนสิทธิและสถานภาพบุคคล    ๐- ๒๗๙๑ – ๗๐๑๗ – ๙

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ